Slik kan du sende en klage

Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig:

  • Primærareal (P-areal)
  • Byggeår
  • Boligtype

Disse faktaopplysningene om boligen finner du under Grunnlag for likningsverdi på side 2 i selvangivelsen. Likningsverdien utgjør 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 90 prosent av boligverdien for sekundærbolig.

Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du selv sende klage direkte til Skatteetaten.  Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Klagefrist er seks uker fra skatteseddel/faktura ble sendt ut. 

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter vedrørende Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig. Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Det er viktig å være klar over at selv om det fremmes klage, må eiendomsskatten betales innen forfall. Evt. ettergitt beløp vil bli tilbakebetalt.

Ved øvrige spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til kommunen. Klager som gjelder tilordning av bunnfradrag eller andre forhold enn Skatteetatens boligverdier sendes skriftlig til kommunen innen en frist på seks uker.

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten

Eiendomsskatten kan, etter søknad, nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det svært urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr. eiendomsskattelova § 28. Eiere og brukere av en eiendom som er ilagt eiendomsskatt, kan søke.

Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig å innkreve eiendomsskatt er sykdom, brann eller naturkatastrofer. Skatten kan nedsettes helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Det er formannskapet som behandler eventuelle søknader. Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt gjelder for ett år om gangen.

For å få betalingsutsettelse, nedsettelse eller ettergivelse må du sende en søknad til kommunen. Du må legge ved dokumentasjon på alle økonomiske forhold.