Etiske valg - hjelp til å ta de rette valgene

Etiske valg – hjelp til å ta de rette valgene

Vi skal være en kommune med høy etisk standard. Folkevalgte og ansatte skal jobbe for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag. Vi skal sammen handle på en måte som innbyr til tillit hos våre innbyggere og være oss vårt ansvar som forvaltere av samfunnets fellesmidler bevisst. Kommunens etiske retningslinjer skal definere standarder, sikre en god etisk praksis som hjelper oss å ta de rette valgene og handle riktig.

Våre felles verdier

Våre felles kjerneverdier Åpen, Nytenkende og Redelig skal gjenspeiles i de valg vi tar og de handlinger vi utfører på vegne av fellesskapet.

Formål og virkeområde

Formålet med Jevnaker kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og folkevalgte i Jevnaker kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens folkevalgte og ansatte.

Møte med innbyggere

Folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommune skal være seg bevisst at de danner grunnlag for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor aktivt ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis. Lytte til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og møte innbyggere og brukere med åpenhet og respekt.

Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av egne og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

«Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk, og da fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville være å blande interesser, så jeg takket høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.»

«Å vise respekt kan blant annet handle om å gi nok og forståelig informasjon. Noen av innbyggerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da blir det vår oppgave å sørge for at også de får det de har krav på.»

Forvaltning av samfunnets fellesmidler

Folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens folkevalgte og ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.

Folkevalgte og ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

«Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører som vi allerede har god erfaring med. Men siden det er skattebetalernes penger vi bruker, er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.»

«Når jeg har behov for å bruke skolens svømmehall eller andre lokaler kommunen eier, søker jeg om leie på lik linje med resten av kommunens innbyggere.»

Habilitet

At du er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet. Som folkevalgt eller ansatt vil du være inhabil om du har tilknytning til en sak eller sakens parter, som er egnet til å skape tvil om du vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte.

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Jevnaker kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Folkevalgte og ansatte har en selvstendig plikt til å varsle om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den folkevalgte og ansatte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder. For folkevalgte er dette ordfører.

«En gang opplevde jeg at et en nær venn av familien søkte på en jobb der jeg var med i ansettelsesprosessen. Da ble lederen min og jeg enige om at det var ryddigst at en annen tok min plass.»

«Jeg husker en gang da naboen min var med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutningsmyndighet. Vi har i flere år hatt et litt anstrengt naboforhold, og derfor fant lederen min og jeg ut at jeg skulle overlate plassen til andre denne gangen.»

Forbud mot gaver og andre fordeler

Folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommune å gi avkall på gaver og testamentariske gaver fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen

«En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde faktisk testamentert 15 000 kroner til meg. Dette kunne jeg ikke ta imot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig.»

«Da vi hadde lyst ut tjenesten på anbud, ble vi invitert på restaurant av en tilbyder slik at vi kunne gå gjennom tilbudet deres nærmere i detalj. Vi avslo fordi det ville skape for tette bånd til tilbyderen, og dessuten ville det vært ulovlig»

Forretningsetiske regler

Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.

Folkevalgte og ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Kommunens folkevalgte og ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. De skal heller ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som representant for kommunen, når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.

«Kommunen har tilgang til gode rabatter fra enkelte leverandører. Jeg vet at flere har vurdert å bruke disse kontaktene for å handle til privat bruk også, eller til foreninger de er engasjert i. Vi kan ikke utnytte stillingen vår på denne måten, da kan folk miste tilliten til oss.»

Åpenhet

Jevnaker kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

«Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å skrive et språk brukerne våre forstår. Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis for brukerne våre.»

«Jeg vurderer alltid om informasjon jeg mottar og sender skal journalføres.»

Yrkesetikk

De forskjellige faglige og yrkesetiske problemstillinger som knyttes til de handlinger og holdninger som er spesielt for et fagområde er gjenstand for systematisk refleksjon og begrunnede verdivalg ute i tjenestene. Mangfoldet og forskjelligheten gjør at tema ikke er egnet i et felles dokument for alle.

Ytringsfrihet og rett til å varsle

Ansatte i Jevnaker kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men den enkelte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Varslingsordningen skal fange opp varsler fra brukere, leverandører, publikum og kommunens egne ansatte. Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd eller brudd på etiske regler og interne retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer.

Lederansvar

Ledere i Jevnaker kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.

Personlig ansvar

Folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene tas opp med nærmeste leder. De har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler

 

Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet for den ansatte.