Visma Flyt barnehage

Alle barnehagene i Jevnaker bruker Visma Flyt Barnehage til opptak i barnehage. Foresatte søker barnehageplass, får svar på sin søknad og bekrefter at de tar imot eller takker nei til tildelt barnehageplass. Dersom du ønsker å si opp plassen skal dette gjøres i Visma Flyt barnehage. Systemet  administrerer opplysninger om barna og barnehagene de går i. Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjøres også gjennom Visma Flyt skole. Her kan du gå inn i Visma Flyt foresattportal.

Kommunikasjonsplattform.

Jevnaker kommunale barnehage bruker VISMA flyt barnehage som kommunikasjonsplattform mellom hjem og barnehage.

Som foresatt laster du ned Min barnehage Foresatt-appen fra google Play (Android) eller App Store (iphone). Første gang du logger inn må du logge på med ID-porten, velge din kommune og opprette en personlig pin-kode.

Det er viktig at du som foresatt laster ned appen og logger inn når dere starter i barnehagen. Sikre at kontaktinformasjon og samtykker er oppdatert.

Hovedfunksjonene i Min barnehage foresatt app er:
- Motta og sende meldinger med barnehagen
- Melde fravær og ferie
- Dagbok som forteller om barnehagehverdagen
- Gi eller avslå samtykker
- Informasjonsskriv / annen type dokumentasjon fra barnehagen.
- Beskjeder fra barnehagen.

Det er viktig at du som foresatt registrerer fravær i appen. Om du ønsker å utdype fraværet må du ta kontakt med barnehagen via melding i app eller ringe avdelingen.Det oppfordres til å ha på varsling slik at du som foresatt får med deg beskjeder og informasjon vedrørende ditt barn og barnets avdeling.

De to private barnehagene har sine egne kommunikasjonskanaler.

Samarbeidsutvalget

Hver barnehage har et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eierstilpasning til lokale forhold.

Bilet viser logoen til FUB

Foreldreutvalget for barnehage (FUB)

Foreldreutvalget for barnehager, og er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.


FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen.
 

FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:
"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Les mer om FUB og det de jobber for på deres hjemmeside: https://www.fubhg.no/