Jevnaker kommune ønsker å fortsatt kunne yte gode omsorgstjenester til de som trenger det mest, men fremtidens helsetjenester må leveres annerledes enn i dag. 

Folk må mestre egen hverdag og leve selvstendig i egen bolig i mye større grad enn vi har vært vant med. Det vil også bidra til en mer meningsfull hverdag for den enkelte. Det offentlige trenger også større bistand fra lokale organisasjoner og frivillighet. Bare slik kan samfunnet ha samme bæreevne som i dag.

Antallet innbyggere som gir skattekroner til Jevnaker, vil stagnere i årene framover. Dermed blir det også mindre midler til offentlig velferd. Færre i yrkesaktiv alder, gir også utfordringer med rekrutteringen inn i eldreomsorgen.

Samtidig øker antall eldre.

I fellesskap må vi finne nye måter å organisere samfunnet og velferdsstaten på – og vi må finne andre måter å yte tjenester på.

Utviklingen i tall

Dette er en nasjonal utvikling, men la oss trekke fram noen tall for Jevnaker:

  • I 2022 var det 3,7 eldre per person i yrkesaktiv alder i Jevnaker.
  • I 2040 vil det være 5,4 eldre per person i yrkesaktiv alder, ifølge framskrivingene til Statistisk sentralbyrå.

Denne utviklingen gjør at flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester slik vi kjenner dem i dag, men samtidig er det mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

Befolkningsutvikling
  2022 2030 2040 2050
0–17 år 1368 1309 1367 1413
18–49 år 2647 2762 2747 2689
50–66 år 1666 1742 1726 1837
67–79 år 939 1043 1323 1292
80–89 år 271 443 538 756
90 år + 61 75 156 206

Kilde: Statistisk sentralbyrå, hovedalternativet for framskriving av innbyggertall

Illustrasjonen visualiserer tabellen med framskrivning for befolkningsutviklingen.

Mer informasjon