Grensejustering

Grensejustering gjøres der man ønsker å endre et mindre areal på eiendommen. Dette er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

I en grensejustering kan ikke eiendommens areal endres med mer enn 5 %, 80 % av eiendommen skal være urørt, og økningen på tillegget kan maksimum være 500 m2

Slik søker du om grensejustering

  • Søknadsskjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring finnes her.
  • Alle involverte eiere/rettighetshavere må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser hvordan man ønsker å justere grensen. Lenke til kart.
  • Videre skal søknaden inneholde et arealregnskap.

Når rekvisisjonen er registrert vil kommunen kalle inn partene til oppmålingsforretning.
Ved komplett søknad skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Klarlegging av eksisterende grense

Ved en klarlegging av eksisterende grense vil eiendomsgrensen bli målt opp og merket. I utgangspunktet skal dette være en stadfesting av eksisterende forhold. Ved usikre eiendomsgrenser (stiplete rød linjer) kan grenselinjene i kartet avvike mye fra hvordan grensene er i marka. I dette tilfellet forsøker landmåler å rekonstruere grenselinjene ved hjelp av eldre målebrev og detaljer i terrenget(jernrør, gjerdestolper og grensemerker). Da det brukes annet utstyr, koordinatsystem og beregningsgrunnlag er det ikke uvanlig at nye arealberegninger avviker fra eldre målebrev. Avviket bør ikke være på mer enn noen %.


Slik søker du om klarlegging av eksisterende grense:

Når rekvisisjonen er registrert vil kommunen kalle inn partene til oppmålingsforretning.
Ved komplett søknad skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Retting av informasjon i matrikkelen

Informasjonen i matrikkelen kan være feil og mangelfull.
Ved krav om retting må det legges fram dokumentasjon som grunnlag for dette. Det må også legges ved en erklæring eller samtykke om at berørte parter er enige i kravet.

Skjema for krav om retting finner du her

Kommunen krever ikke gebyr for retting.
Kommunen har 6 ukers saksbehandlingsfrist.

Sammenslåing av matrikkelenheter

Dersom det foreligger en eiendom med samme gårdsnummer, men ulike bruksnumre kan disse slåes sammen til et gårds- og bruksnummer. Eiendommene må ligge i samme kommune og utgjøre et sammenhengende areal. Det må være samme tinglyste eier på eiendommene som skal slåes sammen, og det må ikke foreligge tinglyste heftelser som medfører prioritetskollisjon mellom panthaverne

Det anbefales derfor å undersøke i grunnboken før det fremsettes krav om sammenslåing til kommunen.
Skjema for sammenslåing av matrikkelenheter finner du her

Kommunen krever ikke gebyr for å gjennomføre sammenslåing.
Kommunen har 6 ukers saksbehandlingsfrist.