Hvem kan søke?

Hvem som helst over 18 år kan søke om å skyte opp fyrverkeri. Søknaden om tillatelse til oppskyting av pyroteknisk vare (fyrverkeri) sendes Jevnaker brann- og redningstjeneste. Det er politiet som behandler søknaden. Det gis ikke tillatelse til oppskyting av fyrverkeri uten at det foreligger særskilte grunner.  Arrangement av allmenn interesse for befolkningen kan få tillatelse. Det samme kan arrangement som ligger utenfor bebygd område.

Må offentliggjøres

All oppskyting av fyrverkeri må kunngjøres i lokalpressen slik at naboer etc. kan ta forholdsregler i forbindelse med dette.

Forsiktighetsregler

Alt fyrverkeri og pyroteknisk vare skal brukes til det formål det er beregnet til og i samsvar med
bruksanvisningen for den enkelte artikkel. Det er viktig at du tenker på følgende:

 

  • Avfyring på annen måte enn beskrevet i bruksanvisningen er forbudt og kan medføre straffeansvar.
  • Å sette sammen flere enkeltgjenstander for å oppnå større effekt er forbudt.
  • Plassen for oppskyting av fyrverkeri må være av en slik karakter at det ikke kan skje skade på
  • omgivelser eller mennesker.
  • Beholdningen av ikke-avfyrt fyrverkeri må beskyttes mot utidig antennelse.
  • Ved luftfyrverkeri må en sørge for å ha et så stort nedslagsfelt at nedfallende stenger, hylser og lignende ikke kan volde skade.
  • Vent minst 5 minutter med å gå til tilbake til antent fyrverkeri som ikke virker. Beskadigende artikler må ikke forsøkes antent.
  • Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap.
  • Person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ikke håndtere eller bruke eksplosiver av noen art.
  • Oppsetting av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkerisaker, illuminasjon med fakler og lignende må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten brannsjefens tillatelse.

Klage på vedtak

Avslag på søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottatt avslag. Eventuell klage sendes: HVOR?

Nyttårsaften

På nyttårsaften gjelder en generell tillatelse mellom klokka 18 og 02.

Innlevering av ubrukt fyrverkeri

Brannvesenet tar ikke i mot fyrverkeri. Importører og forhandleren du kjøpte fyrverkeri av, er pliktig til å ta i mot fyrverkeri du måtte ha til overs.