Hva kan jeg gjøre dersom jeg er bekymret for barnehagetilbudet?

Du bør som hovedregel ta opp bekymringen med barnehagens ledelse, før du eventuelt sender den til barnehagemyndigheten. Å løse en sak på lavest mulig nivå er ofte hensiktsmessig for alle involverte. Du kan også ta opp generelle problemstillinger i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Dersom dette ikke løser problemstillingen, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten.

Hva kan jeg klage på eller formidle bekymring om?

Det er barnehagens oppgave å ivareta alle barns behov for omsorg, lek, læring og danning i samarbeid med barnets hjem. Personalet i barnehagen skal møte barn og foreldre med tillit og respekt. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for vennskap og felleskap.

Her er noen eksempler på hva som kan være bakgrunn for klage eller bekymring:

  • Uheldig samspill mellom barn
  • Barn som over tid ikke deltar i lek
  • Vanskelig samarbeid med barnehagen
  • Manglende informasjon om barnet ditt
  • Manglende pedagogisk innhold
  • Barns manglende mulighet til å påvirke barnehagehverdagen sin
  • Lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne

Hvordan kan jeg klage eller formidle bekymring?

Du kan ringe eller sende melding til Oppvekstfaglig rådgiver i Jevnaker kommune som innhar rollen som barnehagemyndighet for barnehagene i Jevnaker. Sensetive opplysninger skal ikke komme fram i en e-post.

Innholdet i meldingen vil bli formidlet til barnehagen når barnehagemyndigheten undersøker saken. Hvis du ønsker at navn og opplysninger skal anonymiseres, må dette fremkomme tydelig i meldingen.

Her er kontaktinformasjon:

Eyvor Jahren, e-post: eyja@jevnaker.kommune.no, tlf: 902 96 230

Det vil seinere opprettes en link til et meldeskjema.

Hva skjer med meldingen din?

Når barnehagemyndigheten mottar melding vurderes det først om innholdet omfattes av barnehagelovens besemmelser. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper. Dette innebærer blant annet at kommunen skal sørge for at saken opplyses så godt som mulig og at partsinteressene varetas gjennom innsyn i sakens dokumenter og rett til å uttale seg.

Hvis et eventuelt tilsyn avdekker ulovlige eller uforsvarlige forhold i barnehagen vil barnehagen få pålegg om å rette forholdet. Du som melder vil bli orientert om utfallet i saken. 

Jevnaker kommune er underlagt offentlighetsloven og offentlighetsprinsippet. Dette innebærer at kommunens saksdokumenter som hovedregel er fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem. Oversikt over kommunens korrespondanser er offentlig og finnes i egen postliste på kommunens hjemmeside. Kommunen behandler innsynskrav etter offentlighetslovens bestemmelser. Dersom meldingen din inneholder taushetsbelagte opplysninger vil disse unntas offentligheten.