Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2–5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet er gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Krav til søker

Er du bosatt i Jevnaker kommune, kan du bruke våre skjema. Er du bosatt i en annen kommune, må du søke til hjemkommunen din.

Parkeringstillatelse gis bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

  • Du må dokumentere at du på grunn av forhold ved bosted, arbeidssted eller andre adresser du besøker regelmessig har et særlig behov for å forenkle parkeringssituasjonen. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

  • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Har du fått HC-kort som fører, kan du ikke bruke HC-kortet de gangene du er passasjer. HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Du kan laste ned retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede i PDF her

Krav til søknaden

En søknad skal inneholde

  • ferdig utfylt søknadskjema
  • legeerklæring
  • et bilde av deg selv (kan tas med kamera på mobil)
  • enten kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
  • eller kopi av ID-kort om du søker som passasjer (for eksempel pass, bankkort med bilde, ledsagerbevis)

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme for deg som søker for første gang og for deg som søker på nytt. 

Søker du på vegne av en person over 18 år, må du legge ved kopi av vergeattest eller fullmakt. Foresatte kan søke på vegne av sine barn opp til barnet er 18 år.

Slik behandles søknaden din

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet med klagers signatur. 

 

Fornyelse

Dersom du fortsatt vil ha et særskilt behov for parkeringslette også etter at din tillatelse utløper, må du søke på nytt. Du bør søke i god tid før tillatelsen din utløper, slik at du ikke risikerer å måtte være uten kort.

Kommunen har ikke anledning til å utstede midlertidig parkeringstillatelse under ventetiden og kan heller ikke forlenge gyldighetstiden på den eksisterende parkeringstillatelsen. Det anbefales også å ta høyde for en eventuell klagebehandling for det tilfelle at forholdene skulle ha endret seg på en slik måte at du får avslag på din søknad.

Det anbefales at du derfor søker om ny parkeringstillatelse allerede 3 måneder før parkeringstillatelsen utløper. Det sendes ikke ut varsel fra kommunen om at parkeringstillatelsen snart utløper, du må selv følge med på utløpsdatoen.

Det finnes ingen løsning for «fornyelse» eller «forlengelse» av parkeringstillatelsen. Det er ingen automatikk i å få tildelt kort på nytt. Kommunen foretar alltid en helt ny vurdering av den nye søknaden, hvor alle vilkår må være oppfylt og grunnlaget dokumenteres på nytt.

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten.  Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal forevises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Du må levere tilbake HC-kortet når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn HC-kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvordan søke tjenesten:

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk.
Har man ikke mulighet til å logge inn med bankID, så kan man få tak i papirversjon på Servicetorget.

Legeerklæring og passbilde kan lastes opp i søknaden, sendes til oss via post eller leveres på servicetorget.
 

Skjema finner du nedenfor.