Aktuelle kurs og tilbud

 • Det holdes digitalt Tankevirus-kurs i slutten av mai. Mer informasjon kommer.
 • Kommunen har et prosjekt rettet mot innbyggere over 60 år med et avhengighetsproblem. Mer informasjon finner du her

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Psykiske helsetjenester

Psykisk helsetjeneste har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet.

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Vi kan også gi råd og veiledning til pårørende.

Psykisk helsetjeneste Jevnaker kommune er organisert under Helse og omsorg, Hjemmebaserte tjenester og har sine lokaler i tilknytning til Samfunnshuset. Formelt navn på tjenesten er Psykisk helse- og oppfølgingsteam og vi er tilgjengelige på dagtid i ukedagene.

Tjenesten er for

 • Mennesker over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
 • Mennesker med psykiske vansker som gir nedsatt funksjon i dagliglivet.
 • Mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp.
 • Mennesker som befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon.
 • Pårørende til mennesker i målgruppen.


Eksempler på hva tjenesten kan være:

 • Støttesamtaler, veiledning
 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester, utarbeiding av individuell plan
 • Kartleggingsarbeid

Rustjeneste

Psykisk helse- og oppfølgingsteam gir tilbud til personer med rus-/avhengighetsproblematikk og deres pårørende. 

Den overordnede målsettingen for teamet er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål.

Bruk oss som en samarbeidspartner.
Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg, men tar ikke ansvaret fra deg.

Eksempler på hva tjenesten kan være:

 • Støttesamtaler/motivasjonssamtaler
 • Henvisninger til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper
 • Bistå med å se etter gode lokale tiltak for den enkelte
 • Søke inn og koordinere legemiddelassistert rehabilitering(LAR)
 • Vurdere bruk av tvangstiltak
 • Fatte vedtak i fht tvang gravide
 • Fatte vedtak i fht tvang der det er alvorlig fare for liv og helse
 • Veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål

Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby kan vi i henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgruppene AA (Anonyme Alkoholikere) og NA (Anonyme Narkomane)
Nærmeste møter som holdes er i Villa’n i Hønefoss, Kong Rings gate 12.
AA har møte hver mandag klokka 18.30.
NA har møter på tirsdag og fredag kl. 18.30.

Brukerutstyr

Gratis utdeling av brukerutstyr skjer hos Vitus Apotek, Glimtstubben 2, Jevnaker.

For deg over 60 år med et avhengighetsproblem

For innbyggere over 60 år med et avhengighetsproblem har vi et lavterskeltilbud med individuell oppfølging. Du trenger ikke å motta noen tjenester fra kommunen fra før.

Med avhengighetsproblemer menes utfordringer knyttet til alkohol, legemidler og/eller illegale midler. 

Eksempler på hva vi bistår med er: 

 • Kartlegging
 • Motiverende samtaler og veiledning
 • Opplæring og innsikt i egen diagnose
 • Samarbeid med andre aktuelle aktører i kommunal helsetjeneste
 • Eventuelt videre henvisning til spesialisthelsetjenesten

Du trenger ikke å sende noen formell søknad eller å få henvisning. Ta kontakt med prosjektleder Tonje Gangeskar på telefon 469 56 774.

Kurs i Tankevirus

Mestringskurset Tankevirus er for voksne med lette til moderate psykiske plager. Kurset retter seg mot personer som står i fare for å bli sykemeldt, eller har blitt sykemeldt, på grunn av milde til moderate psykiske plager.

Psykisk helse holder mestringskurs i Tankevirus med jevne mellomrom.
Ta kontakt med tjenesten på tlf. 971 46 800 hvis du er interessert i å være med på kurs.

Neste Tankevirus-kurs blir digitalt og gjennomføres i slutten av mai 2024.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Kurs i depresjonsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Kurset er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og psykisk helse i kommunen. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter.

Ta kontakt med tjenesten på tlf. 971 46 800 hvis du er interessert i å være med på kurs.

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Kurs i mestring av belastninger passer for alle som opplever å ha belastninger knyttet til arbeidsliv og/eller privatliv, og ønsker å bedre eller videreutvikle egen mestringsevne. Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastningene kan være knyttet til privatliv, helse eller arbeidsliv. Vedvarende belastning fører til tap av energi og ofte følelse av nedstemthet.

Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som ikke er hensiktsmessige.

Ta kontakt med tjenesten på tlf. 971 46 800 hvis du er interessert i å være med på kurs.

Digitale kurs

Hos Selvhjelperen finner du digitale kurs innen flere ulike tema relatert til din psykiske helse og velvære. 

 • Håndtere depresjon
 • Overvinne angst
 • Sov bedre
 • Takle stress
 • Utvikle bedre vaner
 • Utvikle mostandskraft

Du finner kursene ved å trykke her.

Tjenesten er kvalitetsvurdert av Helsedirektoratet. 

Fontenehuset

Fontenehuset Hønefoss

Gir din psykiske helse deg utforinger i hverdagen? På Fontenehuset kan du fylle hverdagen med noe meningsfullt. 
Selv om du bor i Jevnaker, kan du benytte deg av tilbudet ved Fontenehuset i Hønefoss. 

Les mer om tilbudet på Fontenehusets hjemmeside ved å trykke her.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen på Jevnaker holder til på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter.. Du kan lese mer om tilbudet ved å trykke her.

Frivilligsentralen

Jevnaker frivilligsentral er et møtested med mange aktiviteter. Se mer på deres nettside ved å trykke her.

Aktivitetstilbud

Jevnaker kommune har flere typer aktivitetstilbud:

 • Dagsenter JORS, dagsenter for personer med demens 
 • Aktivitetssenteret Ljungberggården

Dagsentertilbudet på JORS inneholder blant annet middag før de reiser hjem.

Les mer om dette tilbudet ved å trykke her.

Støttekontakt

Du kan lese om støttekontaktordningen ved å trykke her.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nederst på siden, under «Skjema».

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Et pakkeforløp starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Mer informasjon:

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for Rusbehandling (TSB)

Pakkeforløp for psykisk helse