Hva kan det varsles om ?

Det kan varsles om brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte normer. Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold eller ikke. Uten at listen er ment å være uttømmende, kan eksempler på kritikkverdige forhold være:

 • Forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • Bestikkelser og korrupsjon
 • Maktmisbruk
 • Underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • Brudd på taushetsplikt
 • Brudd på personopplysningssikkerheten
 • Diskriminering
 • Mobbing og trakassering
 • Brudd på anbudsregler
 • Brudd på skriftlige etiske retningslinjer
 • Brudd på sikkerhetsregler

 

Forhold som ikke anses å falle inn under varslerbestemmelsene, uten at eksemplene er ment å være uttømmende:

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling

Hvordan kan du som innbyggere melde fra

Du kan ta opp kritikkverdige forhold …

 

… med den det gjelder. Det beste er om et problem kan løses på lavest mulig nivå. Er det ikke et alternativ, kan du ta det opp
med lederen for enheten det gjelder. Hvis saken ikke løses der, kan du ta den opp
… med dennes sjef, som vanligvis er en av kommunalsjefene. Neste nivå er å ta det opp
… med rådmannen.

 

Kan du av en eller annen grunn ikke melde fra til noen av disse, har du mulighet til å ta kontakt med:

Kommunens interne varslingsinstans:

HR-sjef John Steinar Granheim
john.steinar.granheim@jevnaker.kommune.no
telefon: 61 31 57 00 (sentralbord)
mobil: 907 96 61

Kommunens eksterne varslingsinstans

Kommuneadvokaten i Ringerike og Jevnaker
Advokat Rune Erstad
Rune.Erstad@ringerike.kommune.no

 

Hvordan kan du som ansatt melde fra

Jevnaker kommune har egne rutiner for varsling av mulig kritikkverdige forhold.

I korthet går disse ut på at ansatte i utgangspunktet først skal ta opp slike ting med den det gjelder eller med sin egen sjef, og deretter eventuelt på overordnet nivå. Dersom dette er uhensiktsmessig eller en har forsøkt å si ifra i linjen uten at forholdet er rettet på, kan ansatte inngi et varsel etter reglene i arbeidsmiljøloven.

De kan da varsle til tillitsvalgt, verneombud, kommunens interne varslingsinstans eller til kommunens eksterne varslingsmottak.

Må du identifisere deg?

Både ansatte og innbyggere kan velge om de vil varsle:

 • åpent – at man står fram for sakens parter med navn
 • konfidensielt – at bare den man varsler får vite hvem som har varslet
 • anonymt – at ingen som mottar varselet eller behandler saken vet hvem som har varslet. Det er ofte svært vanskelig å undersøke og finne tilstrekkelig informasjon i saker der det varsles anonymt. Det er ofte behov for å be om tilleggsopplysninger i varslingssaker for å komme videre i undersøkelsene, og dette er jo umulig om man ikke vet hvem som har varslet.

Kommunen oppfordrer både innbyggere og ansatte til i størst mulig grad å varsle åpent eller konfidensielt