Oppfriskningsdose med koronavaksine

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.  Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

 

Når kan du ta ny oppfriskningsdose?

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
Har du hatt koronavirus, skal det gå minimum tre uker fra du er frisk igjen til du tar ny vaksinedose. Et lenger intervall vil trolig gi en bedre antistoffrespons. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose.

Apotek 1 Jevnaker

Hvis du lønsker å ta vaksinen må du bestille time på Apotek 1 på Jevnaker. Dette kan gjøres elektronisk eller ved å komme innom eller ringe tlf. 61 31 11 50.
De neste datoene det settes vaksiner på Apotek 1 er:  29. mars.

Anbefaling om oppfriskningsdose med koronavaksine

Regjeringen anbefaler disse gruppene en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

  1. Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  2. Personer 65-74 år 
  3. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende sykdom som gir risiko for alvorlig forløp av covid-19.
  4. Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Ta kontakt med helsestasjonen på sms: 406 05 010 eller 480 36 737.
  5. Gravide i 2. og 3. trimester

Vaksinasjon barn

Barn i aldersgruppen fra 5 år og opp til 15 år kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen skjer på Jevnaker helsestasjon.

Ta kontakt med helsestasjonen på sms: 406 05 010 eller 480 36 737.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

NB! På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: samtykkeskjema.

Her kan du kontakte helsestasjonen.

Vaksinasjon mot influensa

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for influensavaksinasjon er de samme som foregående sesonger, og målgruppene for vaksinasjon er i stor grad overlappende for influensa- og koronavaksinasjonsprogrammet. Tidspunkt for når en ny oppfriskningsdose med koronavaksine bør gis er ikke avklart, men det kan være aktuelt å gi denne i samme tidsperiode som influensavaksine, og samvaksinering kan være aktuelt.

Det er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale samvaksinering med pneumokokk- og koronavaksine. Pneumokokkinfeksjoner er ikke i samme grad styrt av sesong og vaksinen gir også vesentlig lengre beskyttelse enn både influensa- og koronavaksine. Vaksinering mot pneumokokker kan derfor med fordel gjøres før høsten. De som ønsker denne vaksinen tar kontakt med sin fastlege.

Vaksinasjon av barn i risikogruppene

Det er vesentlig flere barn i alderen 0-18 år som har økt risiko for alvorlig influensa enn for alvorlig koronasykdom. I sesongen 2021/22 er influensavaksinasjonsdekningen for barn i risikogruppene på bare 8 %. Vi må ta høyde for at influensaepidemien neste sesong kan bli kraftig og gi stor sykdomsbyrde både blant barn og voksne. For å begrense alvorlig influensasykdom og dødsfall blant disse barna er det svært viktig at de får influensavaksine. For å få dette tar dere kontakt med fastlegen.

Etterregistrering og koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/