Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er på mange måter kommunens «politiske manifest». Her definerer politikerne hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene. Det kommunale plansystemet er blant de viktigste styringsverktøyene kommunen har.

Les kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen.

Kommuneplanens arealdel 2021 - 2031 er vedtatt av kommunestyret 25.03.2021.

Kommuneplanens arealdel 2021 - 2031 (Planbeskrivelse)

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Tematisk kartutsnitt høyspenningsanlegg

Tematisk kartutsnitt kulturminner

Tematisk kartutsnitt ras - og skredfare

Tematisk kartutsnitt reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

ROS-analyse kommuneplanens arealdel

Konsekvensutredning av enkeltinnspill