Plan- og bygningsloven gir kommunene hjemmel til å ta gebyr for behandling av private planer, bygge- og delesaker, oppmåling og seksjonering. Kommunen må derfor ha en forskrift som er basert på selvkost som skal gjenspeile kommunens ressursforbruk i de enkelte sakene. 

Selvkost betyr at en tar betalt for det tjenesten koster, og at kommunen ikke kan ta inn mer enn det koster. En gebyrforskrift vil bidra til å regulere selvkost på en riktig måte.

Forslaget til gebyrforskrift utarbeides i samarbeid med Momentum Solution AS, som er leverandør av løsninger for beregning av selvkost. 

I henhold til forvaltningsloven § 37, forhåndsvarsler vi nå arbeidet med gebyrforskrift. Frist for å komme med innspill er 15. mars. Kommunestyret vil behandle forslaget til gebyrforskrift 18. april. 

Innspill sendes til postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, postboks 60, 3521 Jevnaker.