Landbrukskontoret

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal er et felles kontor for Jevnaker, Lunner, Gran og Nittedal kommuner. Området dekker primærnæringen, både jordbruk og skogbruk.

Viktige oppgaver er blant annet:

  • Behandling av konsesjonssøknader, omdisponering, fradeling, kontroll bo- og driveplikt og landbruksfaglig del av arealplanlegging.
  • Behandling/veiledning søknader om bygdeutviklingsmidler, bygdeutvikling/utvikling av tilleggsnæringer til landbruk.
  • Ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, miljø/forurensing landbruk, viltforvaltning og fiskeforvaltning.
  • Forvaltning av skogavgiftsordningen.
  • Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket.
  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Se nettsiden til Landbrukskontoret her: gran.kommune.no

Jevnaker bondelag

Jevnaker Bondelag er et lokallag under Norges Bondelag. 
Lokallaget er det faglige og sosiale fellesskapet i Bondelaget. Laget skal påvirke kommunens landbruksforvaltning og har uttalerett i den lokale næringspolitikken. Årsmøtet i lokallaget gir enkeltmedlemmet mulighet til å påvirke gjennom å fremme egne saker, valg av styre og utsendinger til fylkesårsmøtet.

Leder: Thorstein Hensrud:915 62 943 

De har egen facebookside: Jevnaker bondelag

Vilt som gjør skade

Måker som bråker eller grevling under huset kan være plagsomt. Denne veilederen viser hva du kan gjøre når dyr gjør skade eller sjenerer deg.