Regler for den fysiske oljetanken

Det er et stort ansvar å ha oljetank eller parafintank. Som eier av tank i dag, er du ifølge forurensningsloven ansvarlig for:

 • opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken
 • at oljetanker som tas ut av bruk sikres etter en metode kommunen aksepterer

I Jevnaker er ikke § 1-8 i forurensningsforskriften kapittel.1 (Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter - Lovdata) vedtatt politisk, dermed gjelder § 7 i forurensningsloven om at det følger en plikt for alle å unngå forurensning. Det betyr at eier av oljetanken har ansvar for å unngå forurensning og treffe tiltak dersom forurensning oppstår, også etter at oljetanken tas ut av bruk.

Oljetanker vil alltid inneholde restolje, også når de er «fyrt tomme». For å unngå søl og uhell er det derfor viktig at tanken først tømmes på forsvarlig måte.

Hos oss er det to godkjente metoder for sikring av oljetanker:

 1. fjerne tanken ved å grave den opp etter at den er tømt og renset
 2. la tanken forbli i bakken etter at den er tømt, renset og fylt igjen med stabile masser

I begge tilfeller må også påfyllings- og lufterør fjernes.

Du må melde fra til kommunen om at oljetanken er sikret. Vi har rett til å kreve at du fjerner oljetanken dersom du ikke kan dokumentere at du har sikret den etter en akseptert metode.

Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken?

Det viktige er å vurdere forurensningsfaren (f.eks. om olje kan ha lekket ut under tanken) ved å ha en oljetanken i bakken. Først og fremst vil det være aktuelt å beholde den i bakken dersom forurensningsfaren vurderes å være liten og det er uforholdsmessig vanskelig og dyrt å fjerne tanken helt, for eksempel som følge av tankens plassering og tilgjengelihet.

Valget om oljetanken skal graves opp eller forbli i bakken, er en vurdering du per i dag står fritt til å ta selv, eller sammen med et utførende firma/person. Kommunen anbefaler imidlertid at tanken graves opp.

Firmaet som utfører, men også du som tankeier, er ansvarlige for at det ikke blir noe forurensning i fremtiden.

Vi har ingen fullstendig oversikt over firmaer som utfører sikring av oljetanker, men en liste over tilbydere kan du finne ved enkelt søk på www.oljefri.no (Oljefri - Forside) på postnummer i Jevnaker.

Slik sikrer du nedgravde oljetanker

Her er metodene vi aksepterer i Jevnaker kommune. Merk at du må kunne dokumentere alle punktene, uavhengig av hvilken metode du velger.

Alternativer:

1: Fjerning av oljetank

 1. tøm og rengjør tanken for olje/parafin*
 2. deponer oljeavfallet på godkjent mottak
 3. grav opp tanken
 4. dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring) **
 5. lever tanken til godkjent mottak
 6. kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
 7. si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
 8. meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret

2: Beholde oljetanken i bakken

 1. tøm og rengjør tanken for olje/parafin*
 2. deponer oljeavfallet på godkjent mottak
 3. dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring) **
 4. fyll tanken med leca eller sand (rene masser)
 5. kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
 6. si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
 7. meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret

* Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker (Arbeidstilsynet), og som følger regelverket (avfallsforskriften kap. 11) for håndtering av farlig avfall.

** Hvis dere oppdager lekkasje fra oljetanker eller forurenset grunn, skal forurensningsmyndigheten i kommunen varsles.

Hvordan melder du fra til kommunen?

For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter en akseptert sikringsmetode, må du sende inn dokumentasjon på at tanken er sikret. Vi utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd.

Dokumentasjonen kan sendes inn av tankeier eller utførende selskap, og må inneholde følgende informasjon:

 1. Oppdragsadresse og gårds- og bruksnummer
 2. Navn på anleggseier
 3. Tanktype og volum
 4. Måling av Ex gass og dato
 5. Dato for når tankrens ble utført
 6. Mengde oljeavfall og mottakssted
 7. Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, f.eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak
 8.  At påfyllings- og lufterør er fjernet
 9. Situasjonskart der tankens plassering tydelig fremgår
 10. Eventuelle merknader

Send meldingen til:

Jevnaker kommune

Plan og samfunn
Kirkegata 6
3520 Jevnaker
 

eller e-post til

postmottak@jevnaker.kommune.no

Merk brevet/e-posten med "Sanering av oljetank [adresse] - [gårds- og bruksnr.]", eks. Sanering av oljetank Fossveien 7 - Gnr/bnr. 318/397.

Forbud mot fyring med mineralolje

Fra 01.01.2020 ble det forbudt å varme opp bygninger med mineralolje (med noen unntak). Les forskriften her (Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger - Lovdata).
Forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming kan virke komplisert, men her er noen viktige punkter:

Forbudet gjelder:

 • i hele Norge
 • bruken av innholdet i oljetanken (regler som gjelder den fysiske tanken, se seksjonen over)
 • ikke Bioolje, og en oljetank kan konverteres til bruk av bioolje
 • ikke for visse typer bygninger, f.eks. fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet

Kommunen kan føre tilsyn med at fyringsforbudet overholdes.

Kan jeg bruke bioolje/bioparafin?

Ja, bioolje/bioparafin omfattes ikke av forbudet, men du vil du fortsatt være ansvarlig for å sikre at fyringsanlegget/tanken er i betryggende stand, og motvirke forurensing i henhold til forurensningsloven.

Dersom du har et vannbårent varmeanlegg med en oljefyr i kjelleren, eller parafinkamin, kan du forhøre deg med en fyringstekniker om det er mulig å gå over til biofyringsolje.