Hvem prioriteres?

Jevnaker kommune har ansvaret for 96 kilometer vei, hvorav 18 kilometer er gang- og sykkelvei. Veier som til enhver tid prioriteres ved snøfall er veier til skoler og barnehager.

Hva gjør jeg dersom det blir skader på gjerder eller vegetasjon?

Send inn hendelsen og forklar hva skaden gjelder, legg gjerne ved bilde og hvor skaden er. Send dette til: postmottak@jevnaker.kommune.no

 

 

Hva sier naboloven om brøyting?

Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller fresing av det kommunale veinettet. Dette er innenfor tålegrensen etter gjengs oppfatning og etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene.

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven.

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet

Veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989:


"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis".

Videre fremgår også: 

"At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

Hva forventer vi av deg?

Det er et samspill mellom alle trafikanter og gående når snøen kommer. Vi forventer at:

  • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
  • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
  • Du fjerner selv snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
  • Du legger ikke snø på offentlig vei eller fortau.
  • Du fjerner all vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane, fortau eller lignende og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene og andre trafikanter.
  • Du fjerner ikke brøytepinner.
  • Du flytter kjøretøy som er til hinder for vintervedlikeholdet.