Søknadsfrist 1. mars

De som ønsker barnehageplass i Jevnaker kommune i hovedopptaket, må søke plass før 1. mars. Barn med rett til plass, vil få plass i en av kommunens barnehager fra høsten året de søker. Her er både kommunale og private barnehager med på å dekke behovet for barnehageplass. De som får plass ved kommunens hovedopptak, vil få brev om dette i mars. Kommunen har etter hovedopptaket løpende opptak fram til neste hovedopptak. Dette vil si at plasser som blir ledige blir besatt fra ventelista fortløpende.

Det er også mulig å søke overflytting fra en barnehage til en annen. Dette medfører at dersom man får overføring til en ny barnehage, mister man plassen i den barnehagen man nå går.

Søk via Visma Flyt Barnehage

Søknad om barnehageplass i Jevnaker kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Klikk her for å komme deg direkte til: Visma Flyt foresattportal. 

Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Om Visma Flyt Barnehage

Søknad om barnehageplass består av fem trinn, hvor du som søker må fylle inn informasjon om:

1. Opplysninger om barnet

 • Fødselsnummet
 • Navn

2. Kontaktopplysninger om foresatte

 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Legg evt. til medsøker

3. Velg barnehage

 • Ønsket oppstartsdato
 • Barnehager i prioritert rekkefølge
 • Plasstype

4. Andre opplysninger

 Morsmål

Opptakskriterier barnet oppfyller
Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
Andre relevante opplysninger

5. Kontrollskjema

Kontroll av opplysninger i søknad

Innsending av søknad

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Hvem har rett til plass?

Fra 01.01.2009 ble det innført rett til barnehageplass etter Lov om barnehager §16

Rett til barnehageplass gjelder søkere som oppfyller disse tre vilkårene:

 1. Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
 2. Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
 3. Har søkt INNEN FRISTEN 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen 01.03 i opptaksåret vil ikke utløse en rett til barnehageplass og vil måtte vente til alle som har rett til barnehageplass har fått tildelt plass.Vi tar selvfølgelig imot barnehagesøknader hele året, men husk å angi ønsket oppstartdato dersom du ønsker annen oppstart enn august.

Opptakskriterier

1. kategori:
Barn med prioritet etter lov om barnehager § 18:
Barn med nedsatt funksjonsevne etter sakkyndig vurdering. Barn som omfattes av
vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.


2. kategori:
2.1 Barn med flyktningstatus eller familiegjenforente barn hvor foreldre har
flyktningstatus.
2.2 Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass, og barn med utsatt skolestart som ikke kommer inn under pkt. a.
2.3 Barn med rett til plass etter Lov om barnehager § 16 som søker endring i tilbudet i den barnehagen barnet har barnehageplass.
2.4 Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale, psykiske eller økonomiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass.
2.5 Barn med et annet morsmål enn norsk (gjelder ikke skandinaviske land).
2.6 Barn som har søsken med barnehageplass.
2.7 Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er eller skal ut i
arbeid eller utdanning
2.8 Eldre barn går foran yngre barn ved ellers lik prioritet.


3. kategori
Barn uten lovrett på plass
3.1 Barn med flyktningstatus eller familiegjenforente barn hvor foreldre har
flyktningstatus.
3.2 Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass, og barn med utsatt skolestart som ikke kommer inn under pkt. a.
3.3 Barn med rett til plass etter Lov om barnehager § 16 som søker endring i tilbudet i den barnehagen barnet har barnehageplass.
3.4 Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale, psykiske eller økonomiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass.
3.5 Barn med et annet morsmål enn norsk (gjelder ikke skandinaviske land).
3.6 Barn som har søsken med barnehageplass.
3.7 Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er eller skal ut i
arbeid eller utdanning
3.8 Eldre barn går foran yngre barn ved ellers lik prioritet.

Klage på vedtak

Du kan klage hvis:

 • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
 • du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske
 • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Du kan klage på vedtaket ihht Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. En eventuell klage sendes Jevnaker kommune. 

Klagen sender du til: postmottak@jevnaker.kommune.no

Slik sier du opp plassen

Dersom du ønsker å si opp barnehageplassen, må du huske at det er en måndes oppsidelstid i de kommunale barnehagene. En måneds oppsigelse fra den 1. hver måned.

Dersom du sier opp plassen etter 1. april må du betale ut barnehageåret (juni). Det er full betaling i oppsigelsestiden.

Oppsigelse sendes via denne lenken: Visma Flyt foresattportal

Vedtekter for Jevnaker kommunale barnehager