Sykehjem

JORS er kommunens eneste institusjon og inneholder blant annet langtidsplasser, korttids- og rehabiliteringsplasser og kommunal akutt døgnplass (KAD).
 

Langtidsplass

Jevnaker kommune har 3 avdelinger for de som trenger langtidsplass.

Langtidsplass kan tildeles personer med alvorlig somatisk helsesvikt og/eller diagnosen demens, og som har omfattende behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg, gjennom hele døgnet. Før en søker om plass bør alle andre aktuelle hjelpetiltak, som f.eks medisinsk behandling, rehabilitering, omsorgsbolig, tilrettelegging med teknisk utstyr og andre tiltak i eget hjem være vurdert og utprøvd.

Avdeling for somatikk og korttid

På Avdeling for somatikk og korttid (tidligere Fjellheim) har vi 18 plasser: Vi har langtidsplasser, korttidsplasser for rehabilitering, kartlegging, palliasjon samt en kommunal akutt døgnplass.

Avdelingsleder:
Anita Stenersen
Send e-post

Avdeling for demens

På Avdeling for demens (tidligere Randsro) har vi 18 plasser for personer med demens.


Avdelingsleder:
Marianne Bjerkeli
Send e-post

Tilrettelagt avdeling for demens

På Tilrettelagt avdeling for demens (tidligere Bergerly) er det 11 langtidsplasser for personer med demens.


Avdelingsleder:
Jessie Aniversario Dajoyag
Send e-post

Andre opphold

Korttidsopphold er tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester, behandling og utredning. Her kartlegges behovet for videre behandling og forsvarlig utforming av videre tjenestetilbud til søker. 

Korttidsopphold deles inn i følgende underkategorier:

Rehabiliteringsopphold

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særlig tilrettelagte rehabiliteringstjenester, som blant annet ergo- og fysioterapitjenester. 

Palliasjonsopphold

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester, behandling og utredning, tilbud om lindrende behandling. Kartlegge behov for videre behandling og forsvarlig utforming av videre tjenestetilbud til søker.    

Avlastningsopphold

Kan søkes av personer som utfører omfattende og særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

KAD er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for behandling, observasjon og pleie. Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelse i spesialisthelsetjenesten (sykehus) når dette ikke er nødvendig, ut fra en medisinsk vurdering. Innleggelsen er kortvarig og gis i inntil 72 timer. Det er legevakt som henviser.

Demensomsorg

Kommunen har flere tilbud til personer med demens. Dette kan du lese mer om her: demensomsorg

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.