Barneverntjenestens oppgaver

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatt barn og unge. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt; lov om barneverntjenester § 2–2 til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Når barn eller unge på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernet sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien slik at barnet/ungdommen får det bedre.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men barnevernet har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Etter overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til ett samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges.

Bildet viser ei jente som er trist

Informasjon til barn & unge som har det vanskelig

Barnevernet kan hjelpe barn og deres familier som har det vanskelig. Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal. Da kan vi hjelpe deg og familien din, så dere alle kan få det bedre.

Vi pleier å snakke først med mammaer og pappaer. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Ofte ønsker også de voksne i familien hjelp for at dere skal få det bedre. Eksempler på hjelp kan være:

  • En person som kommer hjem og gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
  • En voksen som du kan gjøre hyggelig ting sammen med (støttekontakt)
  • En gruppe med barn som gjør hyggelige aktiviteter sammen (støttekontaktgruppe).
  • En familie du kan være hos noen helger etter at dere har blitt kjent med hverandre (besøkshjem)

Men vi kan også sammen finne på noe annet som kan hjelpe.

Det er ikke alltid vi som kan hjelpe deg og familien din best. Da kan vi snakke med andre som kan hjelpe på en bedre måte.

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Slik tar du kontakt:

Du kan også ta kontakt med helsesykepleier på skolen din eller ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Dine bekymringer kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet mottar hjelpen hjemme.

Dersom du ønsker råd om du bør melde bekymring, kan du ringe til barneverntjenesten i den respektive kommunen barnet eller ungdommen bor og diskutere saken anonymt.

Jevnaker barneverntjeneste har utarbeidet meldeskjema for private og offentlige meldere. Det finner du her:

Meldeskjema privatpersoner

Meldeskjema offentlige myndigheter

Hva skjer med bekymringsmeldingen din?

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende informasjon. Etter gjennomgang av meldingen vil barneverntjenesten beslutte om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges.

Barneverntjenesten skal innen 3 uker gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Barnverntjenesten har taushetsplikt, derfor vil du ikke kunne få informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Hva får du vite om saken?

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse. Hvis det opprettes undersøkelse skal offentlige instanser få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er henlagt eller om barnevernet følger opp saken videre. Eksempel på offentlige instans er ansatte i skole, barnehage, politiet, leger, tannleger, familievernkontor osv.

Kan jeg være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Du kan velge å melde inn bekymring anonymt slik at verken barneverntjenesten eller foreldrene vet som melder.

Du kan velge å fremstå med navn ovenfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse og saken må i retten.

Barnevernvakta

Jevnaker barneverntjenesten inngår som en del av Interkommunal barnevernvakt sammen med Modum, Krødsherad, Sigdal og Øvre Eiker og er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestens ordinære åpningstider. Barnevernvakta er åpen fra klokka 15.30-08 på hverdager, i helger og helligdager er barnevernvakta åpen hele døgnet. Telefon: 40 92 12 33

Alarmtelefon for barn og unge

Gratis alarmtelefon for barn og unge åpen alle dager fra 15.00-08.00.
Telefon: 116 111
Les mer om alarmtelefon for barn og unge her: www.116111.no 
Her kan du også chatte.