Kriseledelsens medlemmer

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet, og vi er forberedt på å håndtere uønskede hendelser og kriser som oppstår i kommunen. Kriseledelsen ledes av rådmannen og ordfører er den offentige talspersonen.

Medlemmer i kriseledelsen i Jevnaker kommune er:

 • Kommunedirektør
 • Ordfører
 • Kommunalsjef Helse og omsorg
 • Kommunalsjef Plan og samfunn
 • Kommunalsjef Oppvekst
 • Kommunalsjef Sentraladministrasjonen
 • Virksomhetsleder for brann-og redningstjenesten
 • Kommunikasjonsrådgiver

Ved behov kalles politi og kommuneoverlege inn.

Oppgaver

Kriseledelsens oppgave er å:

 • lede, koordinere og prioritere kommunens samlede innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.
 • skaffe oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og innbyggerne.
 • iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og begrense skader.
 • informere ansatte, befolkning og media om situasjonen.
 • vurdere behov for bistand fra andre offentlige etater, nabokommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Kontaktpersoner

Dersom det oppstår en krise varsler man først nødetatene. Det er ofte de som varsler myndighetene ved større hendelser. I Jevnaker kommune er det kriseledelsen som skal varsles. Det er kommunedirektør Håvard Ulfsnes og ordfører Morten Lafton.

Kommunedirektør: 915 17 497
Ordfører:934 47 120