Dette arbeidet starter i høst.

Selve strandpromenaden er en del av prosjektet avlasta vei, og eies av Statens vegvesen. Ny brygge og andre tiltak og utsmykning er ikke en del av vegvesenets ansvar.

Det er nå opprettet et nytt prosjekt som handler om videreutvikling i Verkevika, og skal ta for seg både funksjonell og estetisk utvikling.

En viktig del av prosjektet er ny brygge, som historisk sett har vært et landemerke i Jevnaker. Brygga kan gi et stort bidrag som møteplass, rekreasjon, friluftsliv og mulig gjestebrygge for innbyggere og besøkende.

Spiller på lag

Kommunedirektøren har til nå tatt eierskap til dette, og det har vært nedsatt en administrativ prosjektgruppe. Det har vært dialog og kontakt med viktige interessenter i Verkevika, offentlige myndigheter samt aktører som kan bidra med finansiering.

Prosjektet er et samskapingsprosjekt med flere interessenter i området. Kommunen legger derfor vekt på å spille på lag med alle. 

Formannskapet skal være styringsgruppe i prosjektet. I første fase innebærer det å legge føringer og ideer som ivaretar innbyggere, næring- og stedsutvikling.

Målet er å ha planene klare slik at de kan gjennomføres så snart vegvesenet er ferdig med sitt arbeid. Selve amfiet er ventet ferdig innen slutten av 2024, mens hele prosjektet avlasta vei skal ferdigstilles innen sommeren 2025.

Finansiering

Kommunens økonomiske bidrag i prosjektet vil bli vedtatt i budsjett og handlingsplan for 2024 til høsten. Kommunen håper på at flere aktører kan bidra.

Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal har allerede nå lovet å kunne bidra med to kroner per krone Jevnaker kommune bidrar med, opptil fem millioner. Det vil si at dersom kommunen bidrar med 2,5 millioner kroner vil sparebankstiftelsen bidra med fem millioner

Hadeland Glassverk har også bidratt aktivt med å bekoste et arkitekttegnet amfi.

Kommunen har forventninger til Fylkeskommunen, som overtar avlasta vei og med sitt ansvar innenfor kultur, bør kunne bidra i Verkevika, som representerer en viktig kulturarv i Jevnaker.

Slik er framdriften planlagt

Fase 1 – fra nå og til høsten 2023:

  • Idémyldring. Arbeidsverksted med formannskapet
  • Involvering av sentrale interessenter og myndigheter
  • Budsjettarbeid

Fase 2 – fra høsten 2023 til våren 2024:

  • Kartlegging av hva som kan la seg gjennomføre, både praktisk og i tråd med lovverk, og innenfor økonomiske rammer
  • Prioriteringer av hva som skal gjennomføres

Fase 3 – fra våren 2024 til høsten 2024:

  • Prosjektering
  • Søknadsprosesser
  • Gjennomføring av anbudskonkurranse

Dette er kommunestyrets vedtak

Kommunestyret behandlet 25. mai saken «Verkevika – Brygge og videre funksjonell og estetisk utvikling – formannskapets rolle i prosjektet». 

Saksframlegget finner du ved å trykke her.

Det ble gjort et enstemmig vedtak, som gjengis her i sin helhet:

1. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene for prosjektet i forbindelse med budsjett 2024.  

2. Kommunestyret gir formannskapet delegert mandat i å være styringsgruppe i prosjektet  «Brygge og videre funksjonell og estetisk utvikling av Verkevika» der de skal ha følgende rolle innenfor de ulike faser:

  • Fase 1. Styringsgruppa skal ivareta samfunnsutviklingsperspektivet å legge føringer og ideer som ivaretar innbyggere, næring og stedsutvikling.
  • Fase 2. Styringsgruppa vedtar hva som skal prioriteres av tiltak.

3. Kommunedirektører som prosjekteier får delegert ansvar for prosjektledelse og prosjektstyring av prosjektets fase 3, herunder ansvar for å gjennomføre de prioriterte tiltakene i henhold til framdriftsplan, i samarbeid med interessenter og partnere, samt å holde Styringsgruppa informert.

4. Forslag og ideer som kommer frem i fase 1 som ikke er innenfor de økonomiske rammene, eller ikke er mulig å gjennomføre i henhold til framdriftsplanen, vil bli en del av en langsiktig og helhetlig plan for området og Fjordlandsbyen.