Barnehageloven

Barnehageloven regulerer

  • krav til bemanning og innhold i barnehagetilbudet for alle barnehager
  • barns individuelle rett til barnehageplass
  • ansvaret til barnehageeier, kommunen og fylkesmannen

Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn i kommunen med rett til plass. Kommunen skal også påse at de kommunale og private barnehagene drives i i samsvar med nasjonale lover og regler. Kommunen skal veilede, godkjenne og føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager.

Her kan du lese: barnehageloven

Rammeplan

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en viktig forskrift til barnehageloven. Den utdyper bestemmelsene i loven om barnehagens formål, innhold og barns medvirkning, og inneholder krav til barnehagen for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Gjeldende rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.

Rammeplanens kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.

Her kan du lese: rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan for Oppvekst og kultur 2022-2025

Kommunestyret har vedtatt en kvalitetsplan for Oppvekst og kultur. Planen har fire utviklingsområder: Lærende organisasjon, inkluderende miljø, tidlig innsats og helsefremmende møteplasser. Planen finner du her.

Det kreves en hel landsby for å sikre en god barndom og ungdom for alle på Jevnaker

Derfor trenger vi også deg på laget! 

Kvalitetsplanen for Oppvekst og Kultur har som hovedmål at alle barn og unge skal oppleve å høre til.

Kompetanseplan for Jevnakerbarnehagene

Jevnakerbarnehagene har en felles kompetanseutviklingsplan som omhandler felles kompetanseutvikling for alle barnehagene i Jevnaker kommune. Gjennomføring av planen skal bidra til å nå målene i “Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur 2022-2025”

Planen er stadig under revidering og fornying, men slik ser den ut i september 2023.

Kompetanseplan for Jevnakerbarnehagene 2022-2025- høst 2023

Kvalitetsverktøy for Jevnakerbarnehagene

Jevnakerbarnehagene har utarbeidet mål for sitt kompetanseutviklingsarbeid i forbindelse med “Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur 2022-2025”

Her kan du lese barnehagenes kvalitetsmål. Vi kaller dette dokumentet “kvalitetsverktøy” fordi det skal hjelpe oss til å nå målene i kvalitetsplanen.

Kvalitetsverktøy for Jevnakerbarnehagene

Tilstandsrapport for barnehagene i Jevnaker 2022

Målet med denne tilstandsrapporten er å gi politikerne og andre som er interessert i informasjon om status og kvaliteten på barnehagetilbudet i Jevnaker. Tilstandsrapporten presenterer ulike sider ved kvalitet i Jevnakerbarnehagene og gir informasjon om tilstand og utfordringer og sammenligner Jevnaker med andre kommuner og over tid. Tallmaterialet er hentet fra BASIL (barnehagenes årsmelding), Foreldreundersøkelsen fra Udir, Kommunebarometer og Analysebrettet.

Her kan du lese hele tilstandsrapporten for 2022

Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagebarn

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i loven?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

 

Mer om det nye kapittelet i barnehageloven finner du på udir.no eller her.

Barnehagene i Jevnaker har hele tiden jobbet godt med barnehagemiljøet. Den nye loven sørger for at barnehagemiljøet blir et systematisk og dokumentert satsingsområde i barnehagene.

Du kan lese mer om kommunens rutiner i planen «Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagene i Jevnaker kommune». Planen finner du her.

Vedtekter

Vedtektene gjelder for alle de kommunale barnehagene våre, Bergerbakken, Hovsenga, Nesbakken og Samsmoen.
Vedtektene gir blant annet opplysninger om eierforhold, formål, opptakskriterier og åpningstider for barnehagene. Jevnaker kommune sine vedtekter for barnehagene ble vedtatt i kommunestyret 02.02.2023.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Jevnaker

 

Overgang fra barnehage til skole

En god overgang fra barnehage til skole er viktig for å sikre barna best mulig opplæring og vel så viktig sikre at barnets behov i en slik overgang blir sikret.  Trygghet i en overgangsprosess er svært viktig for å bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. (Meld. St. 18 Læring og fellesskap s. 28)

Barnehagebarna kommer til skolen for å gjøre seg kjent, og ansatte i skolen kommer til barnehagen for å møte de som skal begynne på skolen. Ansatte i barnehagen samarbeider med ansatte i skolen og SFO for å få til en trygg og god overgang fra barnehage til skole.  Skolen innbyr til foreldremøte med barn i juni før barnet begynner på skolen.

Det er spesielt viktig med et nært samarbeid mellom barnehage og skole for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø og eventuelt spesialundervisning. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Hva som er god tid, vil variere og er avhengig av behovene til den enkelte. For noen barn/elever kan god tid være et halvt år, mens for andre kan god tid være to år. For barn med nedsatt funksjonsevne kan det være behov for særlige tiltak. Planleggingen av skolestart blir da mer omfattende og kan ofte involvere flere aktører.

Jevnaker har laget en egen plan for å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så smidig og vellykket som mulig. Denne prosessen starter allerede to år før skolestart for å kartlegge om det er noen av barna som trenger spesiell tilrettelegging av fysisk karakter og kartlegging av språkferdigheter.

Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2022-2025

Noen barn, unge, voksne og eldre blir utsatt for vold fra mennesker som skulle gitt dem trygghet. Mange er redde der de skulle være trygge – i familien.
Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg, fri for vold.
Denne handlingsplanen skal styrke den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er ekstra vanskelig å oppdage. Derfor er det en målsetning at handlingsplanen skal bidra til å skape en kultur for å bry seg med og å bry seg om, slik at vi sammen klarer å stoppe volden og hindre at ny vold oppstår.

Les planen her: Handlingsplan- Vold i nære relasjoner 2022-2025