Barnehageloven

Barnehageloven regulerer

 • krav til bemanning og innhold i barnehagetilbudet for alle barnehager
 • barns individuelle rett til barnehageplass
 • ansvaret til barnehageeier, kommunen og fylkesmannen

Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn i kommunen med rett til plass. Kommunen skal også påse at de kommunale og private barnehagene drives i i samsvar med nasjonale lover og regler. Kommunen skal veilede, godkjenne og føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager.

Her kan du lese: barnehageloven

Rammeplan

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en viktig forskrift til barnehageloven. Den utdyper bestemmelsene i loven om barnehagens formål, innhold og barns medvirkning, og inneholder krav til barnehagen for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Gjeldende rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.

Rammeplanens kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.

Her kan du lese: rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan for Oppvekst og kultur 2022-2025

Kommunestyret har vedtatt en kvalitetsplan for Oppvekst og kultur. Planen har fire utviklingsområder: Lærende organisasjon, inkluderende miljø, tidlig innsats og helsefremmende møteplasser. Planen finner du her.

Det kreves en hel landsby for å sikre en god barndom og ungdom for alle på Jevnaker

Derfor trenger vi også deg på laget! 

Kvalitetsplanen for Oppvekst og Kultur har som hovedmål at alle barn og unge skal oppleve å høre til.

Kompetanseplan for Jevnakerbarnehagene

Jevnakerbarnehagene har en felles kompetanseutviklingsplan som omhandler felles kompetanseutvikling for alle barnehagene i Jevnaker kommune. Gjennomføring av planen skal bidra til å nå målene i “Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur 2022-2025”

Planen er stadig under revidering og fornying, men slik ser den ut i september 2023.

Kompetanseplan for Jevnakerbarnehagene 2022-2025- høst 2023

Kvalitetsverktøy for Jevnakerbarnehagene

Jevnakerbarnehagene har utarbeidet mål for sitt kompetanseutviklingsarbeid i forbindelse med “Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur 2022-2025”

Her kan du lese barnehagenes kvalitetsmål. Vi kaller dette dokumentet “kvalitetsverktøy” fordi det skal hjelpe oss til å nå målene i kvalitetsplanen.

Kvalitetsverktøy for Jevnakerbarnehagene

Tilstandsrapport for barnehagene i Jevnaker 2023

Målet med denne tilstandsrapporten er å gi politikerne og andre som er interessert i informasjon om status og kvaliteten på barnehagetilbudet i Jevnaker. Tilstandsrapporten presenterer ulike sider ved kvalitet i Jevnakerbarnehagene og gir informasjon om tilstand og utfordringer og sammenligner Jevnaker med andre kommuner og over tid. Tallmaterialet er hentet fra BASIL (barnehagenes årsmelding), Foreldreundersøkelsen fra Udir, Kommunebarometer og Analysebrettet.

Den angir også satsingsområder for 2024/2025.

 

Her kan du lese hele tilstandsrapporten for 2023

Trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehagebarn

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i loven?

 • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
 • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
 • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
 • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
 • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
 • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

 

Mer om det nye kapittelet i barnehageloven finner du på udir.no eller her.

Barnehagene i Jevnaker har hele tiden jobbet godt med barnehagemiljøet. Den nye loven sørger for at barnehagemiljøet blir et systematisk og dokumentert satsingsområde i barnehagene.

Du kan lese mer om kommunens rutiner i planen «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø i Jevnakerbarnehagene 2024-2027». Planen finner du her.

Vedtekter

Vedtektene gjelder for alle de kommunale barnehagene våre, Bergerbakken, Hovsenga, Nesbakken og Samsmoen.
Vedtektene gir blant annet opplysninger om eierforhold, formål, opptakskriterier og åpningstider for barnehagene. Jevnaker kommune sine vedtekter for barnehagene ble vedtatt i kommunestyret 02.02.2023.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Jevnaker

 

Overgang fra barnehage til skole

En god overgang fra barnehage til skole er viktig for å sikre barna best mulig opplæring og sikre at barnets behov i en slik overgang blir ivaretatt.  Trygghet i en overgangsprosess er svært viktig for å bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. (Meld. St. 18 Læring og fellesskap s. 28)

Rutine for overgangen mellom barnehage og skole

Barnehage og skole har flere felles møteplasser gjennom året for å sikre god overgang mellom barnehage og skole. Det er også faste møtepunkter mellom barnehage og eventuelle andre aktuelle ressurspersoner for å sikre at alle får en god oppstart i skolen. I tillegg er det flere nøkkeldatoer som kan være relevante for foresatte å kjenne til. Disse finner du en oversikt på under. 

Barn med særskilte behov:

 • To år før skolestart melder barnehagene fra til skolene om barn som har behov for fysisk tilrettelegging. Året før skolestart melder barnehagene fra til skolene om barn under utredning, barn med behov for spesialundervisning og barn med andre behov som skolen skal følge opp.

For alle før skolestart: 

 • I februar, mars eller april snakker barnehagen med hvert enkelt barn om det å starte på skolen. De pedagogiske lederne har samtaler med alle foreldrene om hvilke opplysninger som bør følge over til skolen.
 • I mai besøker lærere fra 1. klasse og SFO-ledere barnehagene.
 • Noen uker senere besøker skolestarterne sin skole og SFO. Barna får en omvisning og hilser på nøkkelpersoner som kontaktlærere, assistenter, rektor og faddere.
 • I juni inviteres foresatte og barn til sin skole på besøk. Det gis omvisning på skolen, og rektor, kontaktlærer og SFO-leder gir informasjon.
 • Skolestart er i august, og i den forbindelse holdes det også møte for de foresatte som gruppe.

Annen relevant informasjon: 

 • Viktige frister for foresatte (dette gis det også informasjon om direkte til den enkelte samt på kommunens nettsider): 
 • Redusert betaling for SFO: Foresatte kan når som helst søke om redusert betaling for SFO. Skal dette gjelde hele skoleåret, må søknaden sendes innen 15. juni. Informasjon om dette finnes på kommunens nettside. Oppvekstfaglig rådgiver kan bistå, både ved henvendelse og på varslede tidspunkt i servicetorget.

Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2022-2025

Noen barn, unge, voksne og eldre blir utsatt for vold fra mennesker som skulle gitt dem trygghet. Mange er redde der de skulle være trygge – i familien.
Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg, fri for vold.
Denne handlingsplanen skal styrke den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er ekstra vanskelig å oppdage. Derfor er det en målsetning at handlingsplanen skal bidra til å skape en kultur for å bry seg med og å bry seg om, slik at vi sammen klarer å stoppe volden og hindre at ny vold oppstår.

Les planen her: Handlingsplan- Vold i nære relasjoner 2022-2025