Lese av vannmåler

Vannmåleren skal leses av en gang i året og det skjer i desember. Siste frist er 31.desember hvert år. Du får et varsel om dette. Du som bruker får tre alternativer til å sende inn avlesningen. Det kan gjøres via:

  • internett
  • telefon
  • brev/retur av avlesningskort

Det er du som abonnent som har ansvar for årsavlesing og forbruk og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Det er viktig å passe på at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må du betale for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan du enkelt sjekke ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren, er det lekkasje.

Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager noe som kan være feil. 

Hvorfor må jeg ha vannmåler?

Kommunen skal tilby sine innbyggere et trygt og godt drikkevann, sikre tilgang på slukkevann hvis det brenner, og skal sørge for at det er etablert tilfredsstillende renseløsninger for avløpsvannet. Den kommunale vann- og avløpstjenesten kan i henhold til lovverket, være selvfinansierende, dvs. at kommunen da skal drive tjenestene i balanse (selvkost).

Kommunestyret fastsetter gebyrene årlig på bakgrunn av beregnede drift- og vedlikeholdsutgifter for tjenestene. For å beregne vann- og avløpsgebyrene kan kommunen kreve at tjenestene skal betales etter målt forbruk.

Hvor får jeg tak i vannmåler?

Installasjon av vannmåler må skje av et godkjent rørleggerfirma. De vil sørge for bestilling av vannmåler. Bestillingsskjema for vannmåler skal fylles ut og leveres kommunen i forkant av målerutlevering.

Skjema for vannmåler bestilling: Vannmåler bestilling

Derfor skal i hovedsak også rørleggeren være den som kvitterer ut måler. I spesielle tilfeller kan abonnenter kvittere ut måleren under forutsetning av fremlagt ordrebekreftelse fra godkjent rørlegger.

Det er kunden som selv bestemmer hvilken autorisert rørlegger de ønsker å benytte. Alt vann til forbruk skal måles.

Dimensjonene  ½”,  ¾” vil normalt ligge på lager. Andre dimensjoner til for eksempel næringsbygg må bestilles før henting.