Permisjon

Elevene har en plikt til opplæring i grunnskolen. Foresatte skal søke skolen om permisjon hvis barnet skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom. Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon. Helst tre uker før.

Regler for behandling av permisjonssøknader:

Søknader om permisjoner sendes til skolen via Visma Flyt Skole så snart behovet for permisjon oppstår.

Søknader for inntil 1 dag behandles av kontaktlærer

Søknader inntil 2 uker behandles av rektor

Vedtaket om permisjon er et enkeltvedtak, og saksbehandler må følge reglene for dette. Statsforvalteren er klageinstans.

 • Det er den som behandler søknaden som bestemmer om det er forsvarlig for eleven å være borte, ut fra opplæringen eleven totalt sett får.
 • Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring.
 • Permisjonen kan ikke vare lenger enn 2 uker av gangen. 
 • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om det. 
 • Når foreldre har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, kan den av foreldrene som barnet bor fast hos søke om permisjon. En slik søknad krever ikke enighet mellom foreldre. Dersom barnet har delt bosted, må avgjørelsen om å søke permisjon tas i fellesskap. 

Her søker du permisjon: Visma flyt skole

Slik finner jeg riktig fane. Bruk nedtrekksmeny til å finne riktig søknad og klikk på denne.

 

Når gis det ikke permisjon

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av:

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Eksamener, muntlig og skriftlig
 • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Når kan det gis permisjon

Vi kan innvilge permisjon for:

 • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
 • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

Fravær i ungdomsskolen

Alt fravær på 8. 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet i timer og dager. 

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål.

Elever kan kreve å få slettet dokumentert fravær som skyldes:

 • helsegrunner etter tredje dag
 • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
 • innvilget permisjon fra første dag

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring.