Ressursteam barnehage

Ressursteamet er en del av barnehagetjenesten i kommunen. De har spesiell oppmerksomhet på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Teamet skal sammen med barnehagene sikre et best mulig tilpasset tilbud til barna. I tillegg gir de spesialpedagogisk hjelp til barn med enkeltvedtak etter Lov om barnehager. Teamet består av spesialpedagoger og barnevernspedagoger. Foresatte må alltid gi samtykke før barnehagen henvender seg til ressursteamet angående et barn.

Ressursteamet skal også jobbe med veiledning til personalet på en avdeling eller i hele barnehagen, og dette krever ikke samtykke fra foresatte.

Barnehagen kan sende en henvendelse til ressursteam barnehage. Bruk gjerne dette skjemaet

Ressursteam skole

Alle skoler skal ha et ressursteam, og teamet skal ledes av ressursteamleder. Ressursteam består av rektor, sosiallærer, spesialpedagog, helsesykepleier og PPT. På ungdomstrinnet vil rådgiver inngå i teamet ved behov.

Ressursteam er skolens tverrfaglige team der skolen kan drøfte undring, bekymring eller utfordringer knyttet til enkeltelever eller grupper av elever for å avklare videre oppfølging. Skolens ansatte skal be om bistand fra ressursteam via internt meldeskjema. Terskelen for dette skal være lav. Alle henvendelser fra skole til hjelpeinstanser skal skje etter drøfting i ressursteam. Teamet har faste ukentlige møter. 

Ressursteam arbeider og bidrar med bl.a.:

  • drøfting av elever
  • veiledning og kunnskapsutvikling for personalet (individuelt, grupper) og foresatte
  • informasjon/kursing av alle ansatte i fellestid
  • observasjon og kartlegging av elever og de omkringliggende faktorer
  • veilede ansatte, elever og foresatte med ytterligere kunnskap om hva som skal til for at eleven skal få et godt læringsutbytte
  • igangsetting og oppfølging av tiltak
  • utprøving av tilretteleggingstiltak/systemtiltak
  • koordinering av tiltak
  • samhandling med skolens samarbeidspartnere
  • delta i kommunens nettverk for ressursteam

Teamet skal sikre at elever blir drøftet på en likeverdig og tilfredsstillende måte hvor det settes inn riktig hjelp til riktig tid, og at hjelpen følges opp og evalueres.

Lege og helsestasjon

Kommuneoverlegen og helsestasjonen gir råd og veiledning om sykdom og hygieniske forhold. Barnehagene og skolene kan henvende seg til helsestasjonen dersom det er noe de lurer på. Helsestasjonen kan også ta kontakt med barnehagen eller skolen etter samtykke fra foresatte.

Her kan du lese mer om helsestasjonen for barn og unge.

Familieteam

Familieteamet bistår arbeidet med barn 0-18 år. De gir tilbud om familieterapi til familien, der en eller flere medlemmer i familien kan få hjelp samtidig. Familieteamet er familiens team. Dette er et lavterskel tilbud. Dvs familiene kan søke hjelp direkte på telefon. Dersom familien er enig, kan andre profesjonelle samarbeidspartnere også henvende seg.  Det er viktig at familien opplever å få hjelp til akkurat det de selv trenger hjelp til. Familieterapeutens oppgave er å stille spørsmål som gjør at familien blir i stand til å finne de løsninger som fungerer for dem.

Her kan du lese mer om familieteamet i Jevnaker.

Barnevern

Barnehagen og skolen samarbeider med barnevernet ved behov. Men barnehagen eller skolen kan ikke ta kontakt med barnevernet uten samtykke fra foresatte. Det er bare i situasjoner hvor barnehagen eller skolen har mistanke om seksuelt overgrep eller at barnet utsettes for vold at vi ikke trenger samtykke. Barnehagen og skolen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt.

Her kan du lese mer om barneverntjenesten.