tilskuddsport_logo

Tilskuddsportalen

Jevnaker kommune tilbyr tilgang til TILSKUDDSPORTALEN for alle lag og foreninger som er registrert i kommunen.

Tilskuddsportalen gjør det enklere for lag og foreninger å finne penger til lokale prosjekter. Du kan lete blant ca. 1 500 søkbare tilskudd for frivillige i Tilskuddsportalen. Tilbudet er gratis for foreninger registrert i Jevnaker kommune.

I tilskuddsportalen kan du enkelt finne fram til aktuelle til aktuelle tilskudd for å finansiere prosjekt. Databasen blir løpende oppdatert, og det er lett å søke og navigere i tjenesten.

TILSKUDDSPORTALEN GIR DEG BLANDT ANNET FØLGENDE:

 • En kalender med søknadsfrister
 • En katalog hvor tilskudd er sortert på tema
 • En nyhetsoppdatering fra tilskuddsforvalterne
 • Verktøy for å søke direkte i databasen
 • Oppdatering pr. epost på kommende søknadsfrister, eller andre frister man selv har definert i systemet.

Du kan opprette deg selv som bruker, og deretter logge deg inn fra www.tilskuddsportalen.no

Lisensen gir rett til å registrere inntil tre tillitsvalgte pr. forening. Husk å registrere hvilken forening du representerer og hvilken rolle du har i denne.

Hvis du får tekniske problemer med innlogging eller praktiske problemer med å bruke tjenesten, kan du kontakte support ved å sende epost til support@tilskuddsportalen.no

 

 

Stimuleringstilskudd

Stimuleringstilskudd skal støtte opp om innovative prosjekter med formål å styrke Jevnaker kommune som attraktivt bosted, etableringsmål og opplevelsesdestinasjon.

Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Jevnaker kommunes årlige budsjettvedtak. Det kan gis støtte for inntil 3 år.

Hvem kan få tilskudd?

 • Registrerte lag og foreninger eller ideelle aksjeselskap hjemhørende i Jevnaker, med nedslagsfelt Jevnaker
 • Andre registrerte lag og foreninger eller ideelle aksjeselskap med nedslagsfelt Jevnaker

Hva skal prioriteres?

 • Prosjekter som bidrar til å styrke kommunens til enhver tid strategiske satsingsområder innenfor bl.a. kultur, næring og folkehelse 
 • Prosjekter som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk og aktivitetstilbud.
 • Prosjekter som bidrar til samarbeid og kompetansedeling på tvers av aktører i kommunen
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell og sosial bakgrunn.
 • Prosjekter som stimulerer frivillig innsats
 • Søkere som kan vise kvalitetssikrede planer med gode behovsvurderinger og realistiske budsjett og finansieringsplaner.
 • Søkere som i budsjett/finansieringsplan kan vise til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt.

Hva skal ikke prioriteres?

 • Prosjekter med direkte hensikt å drive næringsvirksomhet
 • Prosjekter med hensikt å drive innsamling
 • Prosjekter som vurderes å inngå i ordinær aktivitet hos eksisterende aktør

Kunngjøring og saksbehandling

Kunngjøring                      
01 juni, via nettsider, sosiale medier og tilskuddsportalen

Søknadsfrist                     

Vedtak og tilsagn           

 • Desember. Kommunedirektør foretar samlet skjønnsmessig vurdering, innstilling fremmes kommunestyret.

Vilkår for tildeling og utbetaling av tilskudd

 • Det fattes tildelingsvedtak for kommende kalenderår. For tiltak som søker over flere år, kan det fattes et flerårig intensjonsvedtak (inntil 3 år), men søker må gjennomføre rapportering og evaluering, samt fremme ny søknad før tildelingsvedtak for de kommende år fattes.
 • Søker skal oversendes tilsagnsbrev som tydeliggjør alle vilkår og krav til rapportering skal  presentere søker for alle rapporteringskrav.
 • Ved behov kan Jevnaker kommune utbetale tilskudd i forkant av tiltaket.
 •  Det er krav om mottatt rapportering og regnskap senest 3 måneder etter gjennomført tiltak, og senest 31.12 i året tiltaket gjennomføres. Tilsagn bortfaller dersom disse fristene ikke overholdes. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.
 • Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, tilskuddet ikke er brukt etter forutsetningene, eller andre fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilsagnet, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.
 • Ved støtte over kr 200.000,- kreves prosjektregnskap som er bekreftet av uavhengig registrert eller statsautorisert revisor.
 • Jevnaker kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning.
 • Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker. Klagen skal begrunnes, og fremlegges skriftlig og signert til Jevnaker kommune, v/ rådmann. Klagen skal være begrunnet og signert.

Grunntilskudd til barne- og ungdomsaktivitet

Det utbetales grunnstøtte til lag og foreninger som tilbyr jevnlige og åpne sesongaktiviteter for barn og unge 0-18 år bosatt i Jevnaker kommune.

Saksbehandling 
Det søkes digitalt via dette skjemaet
Grunnstøtten fordeles av kommunedirektør i samråd med henholdsvis idrettsrådet, musikkrådene eller råd for frivillig sektor. kommunedirektør utarbeider fordelingsnøkkel basert på innrapporterte medlemstall. Det enkelte rådsorgan kan omfordele tilskudd til sine medlemsorganisasjoner etter skjønnsvurdering.

Satser
Overordnet ramme fastsettes i budsjett.

Søknadsfrist
1. april

 

Partnerskapsavtaler

Formål
Kommunen og organisasjoner kan inngå forpliktende partnerskapsavtaler for å i fellesskap  imøtekomme overordnede utfordringer og føringer som følger av kommunens vedtatte plan- og periodemål. Det skal legges særlig fokus på fysisk og psykisk folkehelse, samt forebyggende tiltak

Saksbehandling 
Avtaler utarbeides i fellesskap mellom kommunen og den utøvende forening.
Kommunestyret vedtar iverksetting av avtaler.

Oppfølging
Partnerskapsavtaler kan en løpetid mellom 6 måneder og 3 år.
Partnerskapsavtaler skal evalueres jevnlig. Intervaller og kriterier for dette avtalefestes.

Satser
Individuelle vedtak. Samlet ramme fastsettes i budsjett.

Søknadsfrist
Organisasjoner kan søke om iverksetting av partnerskapsavtaler. Frist for nye tiltak for kommende budsjettår: 1. oktober. Utover dette kan partnerskapsavtaler initieres mellom partene løpende.
Mal for partnerskapsavtale mellom Jevnaker kommune og frivillig sektor skal alltid brukes ved søknad om/inngåelse av partnerskapsavtaler. Kontakt kulturvirksomheten for nærmere informasjon.

Arrangementstilskudd og underskuddsgaranti

Formål
Kulturarrangementer for innbyggere i alle aldre. Konserter, festivaler, utstillinger, forestillinger, turneringer. Prioriterte målgrupper er barn og unge, funksjonshemmede og minoritetsgrupper. Rusfrie arrangementer prioriteres.

Satser

Rusfrie arrangementer:
Det kan normalt søkes om inntil 1/3 av samlede kostnader.

Arrangementer med alkoholservering:
Det kan normalt søkes om underskuddsgaranti inntil 1/3 av netto underskudd, begrenset oppad til kr. 10 000,-

Saksbehandling

SØKNADSSKJEMA

Kommunedirektør fatter delegert vedtak for tiltak inntil kr. 40 000,-.
Større tiltak behandles av kommunestyret.
Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er avsluttet og dokumentert.
For større eller gjentatte tiltak vurderes partnerskapsavtale.

Søknadsfrist
1 måned før iverksettelse

Refusjonsordning for kulturbygg og idrettsanlegg

Formål
Utjevne de fysiske og økonomiske forutsetninger for å drive aktivitetsskapende tilbud for barn og unge. Subsidiere deler av driftskostnader for lag/foreninger som driver egne anlegg.
 

Fra søknadsår 2024 er også selskaps.- og forsamlingshus omfattet av ordningen. Eventuelle utleieleiligheter eller andre deler av bygg som ikke brukes til selskaps- og forsamlingshus er ikke omfattet av ordningen. Tros- og og livssynssamfunn omfattes ikke av ordningen.

Satser
Lag og foreninger som driver egne bygg/anlegg kan søke om refundering av kommunale avgifter tilknyttet bygget/anlegget. Refusjon utbetales etterskuddsvis for foregående år.

Saksbehandling
Det søkes i forbindelse med ordinær søknad om grunntilskudd. SØKNADSSKJEMA. Kommunedirektør har vedtaksmyndighet.

Tilskudd til kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser

Formål

Det kan søkes om:

 • kommunal finansieringsandel til nybygg eller rehabilitering av kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser.
 • tilskudd til kommunale engangsgebyrer i forbindelse med prosjektering og realisering av anlegg

Satser
Kommunestyret innarbeider hvert prosjekt i budsjettet via det årlige budsjettvedtak. Samlet kommunal andel kan ikke overstige 1/3 av samlede kostnader. For idrettsanlegg og nærmiljøanlegg kreves alltid spillemiddelfinansiering.

Saksbehandling 
Det må søkes senest året før planlagt prosjektering eller realisering, i henhold til gjeldende søknadsfrist, i overensstemmelse med kommunal budsjettprosess. Prosjekter må forankres i Handlingsprogram som årlig vedtas som del av budsjett.
Søknader fremmes via idrettsrådet (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser) eller musikkrådet (kulturbygg).
Søkere skal utover dette forholde seg til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Ta gjerne kontakt hvis dere ha planer om å søke for neste budsjettår!

Virksomhetsleder kultur Håvar Austgard,

tlf 4751 3318, epost haau@jevnaker.kommune.no.

Sønadsfrist
1. august.

Vilkår og bestemmelser for kommunale tilskudd

 

1. OVERORDNEDE VILKÅR FOR TILDELING

1.1    GENERELT OM ORDNINGEN

 • Kulturmidlene skal bidra til å sikre et aktivt, mangfoldig og allsidig kulturliv, samt kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet for innbyggere i Jevnaker kommune.
 • Barn og ungdom er hovedprioritet i Jevnaker kommunes kulturpolitikk.
 • Kulturmidlene skal bygge opp under de overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte mål og strategier. Kommuneplan, kulturplan og folkehelseplan legger de overordnede føringene. De årlige budsjettvedtak med periodemål prioriterer innsatsområdene.

1.2    ØKONOMISKE RAMMER

 • De økonomiske rammene for ordningen følger av Jevnaker kommunestyres årlige budsjettvedtak.

1.3    VEDTAKSMYNDIGHET / SAKSBEHANDLING

 • Kommunedirektør har myndighet til å fordele tilskudd innenfor budsjettrammer vedtatt av kommunestyret.
 • Lag og foreninger er primærmottaker av tilskudd. Kommunen kan også selv disponere kulturmidler til utadrettede tiltak i tråd med kommunens vedtatte mål og strategier.
 • Vedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt melding om vedtak.

1.4    KRAV TIL MOTTAKERE AV TILSKUDD

 • Mottakere av tilskudd skal være hjemhørende i Jevnaker kommune eller drive sin primærvirksomhet rettet mot kommunens innbyggere. Kontaktinfo skal være registrert og oppdatert i Foreningsportalen, som er kommunens oversikt over lag og foreninger.
 • Organisasjoner som søker må være foretaksregistrert og  demokratisk oppbygd, med et vedtaksdyktig styre valgt på årsmøte. Søknaden må være forankret i hovedforeningen.
 • Mottakere av tilskudd har oppmøteplikt i de kommunale råd hvor de er representerte.
 • Følgende organisasjoner er ikke stønadsberettiget:  kommersiell virksomhet,. tros- og livssynssamfunn, yrkes- og næringsorganisasjoner samt organisasjoner som ikke er åpne for alle.
 • Mottakere som misbruker tilskudd, oppgir feilaktige opplysninger i søknad eller på andre måter misbruker tillit fratas stønadsberettigelse for den periode kommunen bestemmer.
 • Mottakere av tilskudd skal stille seg disponible til å delta på minst 2 årlige arrangementer i offentlig regi.
 • Mottakere av tilskudd skal bidra med mannskaper til gjennomføring av TV-aksjonen, Kreftaksjonen og aksjoner i regi av Røde Kors ved kriser/katastrofer.
 • Alle aktiviteter og arrangementer som gis tilskudd må markedsføres aktivt, og være registrert i kommunens kulturkalender i Foreningsportalen .

2. TILSKUDDSKATEGORIER

2.1.   GRUNNSTØTTE

Formål
Det utbetales grunnstøtte til lag og foreninger som tilbyr jevnlige og åpne sesongaktiviteter for barn og unge 0-18 år bosatt i Jevnaker kommune.

Saksbehandling
Det søkes digitalt via kommunens nettsider.
Grunnstøtten fordeles av Kommunedirektør i samråd med henholdsvis idrettsrådet, musikkrådene eller råd for frivillig sektor. Kommunedirektør utarbeider fordelingsnøkkel basert på innrapporterte medlemstall. Det enkelte rådsorgan kan omfordele tilskudd til sine medlemsorganisasjoner etter skjønnsvurdering.

Satser
Overordnet ramme fastsettes i budsjett..

Søknadsfrist
1. april

 

2.2.   ARRANGEMENTSTILSKUDD

Formål
Kulturarrangementer for innbyggere i alle aldre. Konserter, festivaler, utstillinger, forestillinger, turneringer. Prioriterte målgrupper er barn og unge, funksjonshemmede og minoritetsgrupper. Rusfrie arrangementer prioriteres.

Satser

Rusfrie arrangementer:
Det kan normalt søkes om inntil 1/3 av samlede kostnader. 

Arrangementer med alkoholservering:
Det kan normalt søkes om underskuddsgaranti inntil 1/3 av netto underskudd, begrenset oppad til kr. 10 000,- 

Saksbehandling
Kommunedirektør fatter delegert vedtak for tiltak inntil kr. 40 000,-.
Større tiltak behandles av kommunestyret.
Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er avsluttet og dokumentert.
For større eller gjentatte tiltak vurderes partnerskapsavtale.

Søknadsfrist
1 måned før iverksettelse

2.3.   PARTNERSKAPSAVTALER

Formål
Kommunen og organisasjoner kan inngå forpliktende partnerskapsavtaler for å i fellesskap  imøtekomme overordnede utfordringer og føringer som følger av kommunens vedtatte plan- og periodemål. Det skal legges særlig fokus på fysisk og psykisk folkehelse, samt forebyggende tiltak

Fra Planmål 2014-2017:

 • Tidlig innsats og forebygging barn og unge
 • Bedre innbyggernes folkehelse
 • Bedre levekårene for alle og spesielt for vanskeligstilte
 • Jevnaker skal være et inkluderende samfunn som legger til rette for vellykket integrering av flyktninger.
 • Barn og unge skal sikres et helhetlig kulturtilbud hvor positiv utvikling av individuelle evner og interesser stimuleres.

Saksbehandling
Avtaler utarbeides i fellesskap mellom kommunen og den utøvende forening.
Kommunestyret vedtar iverksetting av avtaler.

Oppfølging
Partnerskapsavtaler kan en løpetid mellom 6 måneder og 3 år.
Partnerskapsavtaler skal evalueres jevnlig. Intervaller og kriterier for dette avtalefestes. 

Satser
Individuelle vedtak. Samlet ramme fastsettes i budsjett.

Søknadsfrist
Organisasjoner kan søke om iverksetting av partnerskapsavtaler. Frist for nye tiltak for kommende budsjettår: 1. oktober. Utover dette kan partnerskapsavtaler initieres mellom partene løpende.
Mal for partnerskapsavtale mellom Jevnaker kommune og frivillig sektor skal alltid brukes ved søknad om/inngåelse av partnerskapsavtaler. LAST NED MALEN HER
 

2.4   REFUSJONSORDNING FOR KULTURBYGG / IDRETTSANLEGG

Formål
Utjevne de fysiske og økonomiske forutsetninger for å drive aktivitetsskapende tilbud for barn og unge. Subsidiere deler av driftskostnader for lag/foreninger som driver egne anlegg.
Fra søknadsår 2024 er selskaps.- og forsamlingshus omfattet av ordningen. Utleieleiligheter eller andre deler av bygg omfattes ikke av ordningen. Tros- og livssynssamfunn omfattes ikke av ordningen.

Satser
Lag og foreninger som driver egne bygg/anlegg kan søke om refundering av kommunale avgifter tilknyttet bygget/anlegget. Refusjon utbetales etterskuddsvis for foregående år.  

Saksbehandling
Det søkes i forbindelse med ordinær søknad om grunntilskudd. Rådmannen har vedtaksmyndighet. 

2.5   TILSKUDD TIL KULTURBYGG, IDRETTSANLEGG, NÆRMILJØANLEGG OG LEKEPLASSER

Formål
Det kan søkes om kommunal finansieringsandel til nybygg eller rehabilitering av kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser.

Satser
Kommunestyret innarbeider hvert prosjekt i budsjettet via det årlige budsjettvedtak. Kommunal andel kan ikke overstige 1/3 av samlede kostnader. For idrettsanlegg og nærmiljøanlegg kreves alltid spillemiddelfinansiering.

Saksbehandling
Prosjekter må forankres i Handlingsprogram som årlig vedtas som del av folkehelseplan og budsjett.
Søknader fremmes via idrettsrådet (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser) eller musikkrådet (kulturbygg).
Søkere skal utover dette forholde seg til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist
1. august