SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer, noe som i seg selv er en forutsetning for arbeidet. 

Styringsgruppen har det overordnede ansvaret. De angir klare mål og prioriteringer. Deltakere her er kommunedirektør, ordfører, politiledelsen og SLT-koordinator.

Koordineringsgruppen sørger for å ha oversikt over kommunens utfordringer i oppvekstmiljøet og beslutter tiltak som skal iverksettes innenfor vedtatte økonomiske rammer sett i sammenheng med prioriteringene gjort i styringsgruppen. Deltakere her er kommunalsjefer, virksomhetsledere, NAV-leder, kommuneoverlegen, politikontakt og SLT-koordinator

Fagteam er den gruppen som jobber direkte ut mot barn og unge. Her samarbeider vi tverrfaglig på lavterskelnivå. Her drøftes situasjoner rundt grupper, miljøer og trender som trenger akutt innsats. Teamet møtes jevnlig gjennom året, og foreldre, ungdom eller andre som er bekymret kan gjerne delta på møter for å diskutere sin utfordring. Eksempler på saker vi jobber med kan være skolefravær, atferd/ holdninger i miljøet, bekymring rundt kriminelle handlinger, rusbruk etc. Deltakere her er politi, ungdomskontakt, sosiallærer, helsesykepleier og SLT-koordinator. Vi inviterer gjerne inn andre instanser også ved behov.

I SLT-arbeidet er vi opptatt av å høre barn og unges stemme. Vi jobber derfor tett med ungdomsrådet i kommunen, elevråd på ungdomsskolen, ungdommer tilknyttet ungdomskafeen og ellers mange individuelle møter med barn og unge. 

Her kan du lese SLT Handlingsplan 2022-2025