Tilbud om veiledning

Sammen med de andre kommunene i ringeriksregionen tilbyr Jevnaker kommune etablererveiledning gjennom Sirius ACT. 

Dette tilbudet er for deg som skal starte, eller nettopp har startet, en nytt virksomhet. Ønsker du gjennomføre et utviklingsprosjekt i en eksisterende bedrift? Da kan du også ta kontakt!

Les mer om tilbudet

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos Innovasjon Norge kan man søke om tilskudd og finansiering. Innovasjon Norge er den desidert største aktøren som normalt bidrar med inntil 7 milliarder pr år.  I forbindelse med Covid 17 har de fått økt bevilling.

Les mer om mulighetene på deres hjemmeside: Innovasjon Norge.

Enova

Enova er et statsforetak etablert i 2001. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at det kuttes i utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Enova gir små og store tilskudd til ENØK tiltak. Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Les mer om Enova.

Siva

Selskapet for industrivekst (Siva) er et norsk statsforetak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Les mer om Siva.

Jevnaker etableringsfond

Du kan søke etablererstipend fra Jevnaker kommunes næringsfond. Fondet skal først og fremst gi støtte til næringsutviklingstiltak som kan trygge og skape nye arbeidsplasser i Jevnaker kommune. Fondet skal være et lavterskeltilbud, det vil si at det skal være enkelt å søke og få tildelt støtte fra fondet.

Prioriterte bransjer er:

  • Småindustri
  • Håndverk
  • Tjenesteyting
  • Lokal matforedling
  • Reiseliv/kulturbasert næring

Sammen med Ringerike og Hole har Jevnaker avtale med Sirius Act om etableringsveiledning.  Her får du også råd og veiledning for å søke støtte fra kommunens næringsfond
Krav til egenkapital for private næringstiltak settes til minimum 20 prosent. 

Vedtekter for næringsfond/etablererstipend i Jevnaker kommune (pdf)

Næringsstiftelsen (Sparebank1 Ringerike og Hadeland)

Stiftelsen bruker 3-4 mill hvert år til div støtte til nyetableringer og utvikling av eksisterende næring. Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig nærings- og kompetanseutvikling i Ringerike og Hadelandsregionen. Det kan søkes om investeringsmidler eller støtte til: Nyetablering/ egenkapital, produktutvikling, patentsøknad, bidrag til næringsfremmende aktiviteter og utredninger/ rapporter for å fremme næringsutvikling.

Les mer om næringsstiftelsen.

Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal

Stiftelse gir fortrinnsvis støtte til tiltak som tjener allmennheten. 

Overordnet målsetting:

  • Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokal- samfunnet.
  • Videreføre, men samtidig å videreutvikle bankens gavetradisjoner.
  • Profilere banken og stiftelsen ved gaveutdelinger.
  • Prioritere barn og ungdom.
  • Fremstå som proaktiv og kreativ i gavetildelinger.

Prosjektet må være av ideell karakter, altså ikke kommersielt.
Søknader om prosjektgaver blir behandlet fortløpende på styremøtert. Skal du søke om breddegaver må du forholde deg til søknadsfristen som er spesifisert i toppen av denne siden.

Les mer om Sparebankstiftelsen.

Sparebank 1 Ringerike og Hadeland

Betydelig beløp deles ut til lag og foreninger i distriktet. De deler ut sponsormidler og talentstipend for å nevne noe.

Les mer om Sparebank1.

Skue Sparebank Hønefoss

Skue Sparebank har 13 bedriftsrådgivere, og 11 kontorer i Buskerud.  To av rådgiverne har fast plass i Hønefoss. Bedriftskunder kan få hjelp til kartlegging av virksomhetens mål og planer. Bankens rådgivere vil være behjelpelige med å finne gode løsninger for drift, finansiering og forsikring sammen med kundene. Du kan lese mer, og få kontaktinformasjon her: https://skuesparebank.no/bedrift

DNB-Stiftelsen

Tilsvarende sparebankstiftelsen gir DNB betydelig støtte til lag og foreninger og tiltak som tjener allmennheten.
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Formålene til stiftelsen er å være en stabil og langsiktig eier i DNB og videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte.DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Les mer om støtteordninger hos DNB.

Forsikringsselskaper

Forsikringsselskaper som blant annet Gjensidige og IF gir støtte til tiltak som reduserer uønskede hendelser. Spesielt innenfor brann- og flom og rasforebyggende tiltak.