Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT gir råd, veiledning og hjelp til barn og foreldre, og ansatte i barnehager og skoler. Tjenestene gis til barn i alderen 0 - 16 år, samt voksne innenfor grunnskoleopplæring i kommunen. 
Elever i videregående skole får sine rettigheter ivaretatt gjennom Fylkeskommunal tjeneste (Pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste, PPOT)

PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Barnets utfordringer kan være knyttet til faglige og/eller sosiale vansker.

 

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barna og ungommene med vansker på disse områdene:

 • Språk- og talevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale- og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • Matematikkvansker
 • Ikke-språklige lærevansker

PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

 • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
 • Spesialpedagogisk hjelp (barnehage)
 • Spesialundervisning (skole)
 • Fritak fra opplæring
 • Punktskriftopplæring
 • Tegnspråkopplæring
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående skole

Målgruppen er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. PPT samarbeider med barnevernet, helsesykepleiertjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Statped, habiliteringssenteret, PPOT, læringssenteret for voksne og NAV.

 

Hvordan får jeg hjelp?

Du som forelder kan ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du er bekymret for ditt barns utvikling. Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, kan du ta direkte kontakt med kontoret vårt, eller med helsestasjonen.

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte eller i samråd med barnehage/skole. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisningen selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

I samråd med barnehage, skole eller helsestasjon, henviser du til ppt på dette skjemaet her:

Henvisningsskjema

Logoped

Logopedi er et fagområde som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er av stor betydning for vår utvikling, og vansker med disse områdene er viktig å følge opp så tidlig som mulig.

Vansker med språk og tale kan oppstå som følge av en forsinkelse i språkutviklingen, en medfødt vanske, eller sykdom eller skade.

Barn trenger tid til å utvikle lyder og språk, og mange har tilegnet seg dette i løpet av barnehagetiden, med ofte unntak av r-, s-, kj- og skj-lyden. Disse lydene lærer de fleste barn først etter skolestart. R- og s-lyden kommer gjerne ikke på plass før etter tannfellingen med fortennene er ferdig.

Hvem kan få hjelp?

Personer med

- forsinket eller avvikende språkutvikling

- uttalevansker

- talevansker grunnet leppe-kjeve-ganespalte

- stemmevansker

- taleflytvansker som stamming eller løpsk tale

- diskrimineringsvansker pga hørselstap

Hvordan får jeg hjelp?

For barn under 15 år er det foresatte som sender en skriftlig henvisning, helst i samarbeid med skole/barnehage.

Før henvisningen anbefales det å ta en hørselstest hos spesialist, da hørselstap ofte påvirker talespråket til barn og må være kartlagt på forhånd.

I samråd med barnehage/skole, henviser på eget skjema til logoped her:

Henvisningsskjema

Henvisningsskjemaet sendes ppt, og ppt kontakter logoped som avgjør om det bør vurderes videre.

Dersom logopedbehandling er som følge av sykdom, skade eller lyte, er det HELFO som skal vurdere om søkeren fyller kravene til stønad til behandling etter folketrygdlova § 5-10. Det er logoped eller audiopedagog som vurderer om vilkårene for å få dekket utgiftene fra Helfo er oppfylt før behandlingen starter. For å vurdere om HELFO dekker behandlingen, får man en henvisning hos fastlegen sin til øre-nese-halsspesialist. Spesialisten uttaler seg om det foreligger grunn til artikulasjonsvansker pga sykdom, skade eller lyte (som knuter på stemmebåndet, nedsatt hørsel, psykisk utviklingshemming osv)