Om tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser som har behov for oppfølging og veiledning i hverdagen. Tjenesten er behovsstyrt og individuelt tilpasset. Den tildeles etter individuell kartlegging og vurdering.

Tjenesten for funksjonshemmede gir individuell oppfølging i brukerens eget hjem basert på målrettet miljøarbeid, habilitering og rehabilitering. Vi gir i hovedsak tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b). Formålet med tjenesten er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsnivå. 

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.