Dette gjøres for å lette noe på ulempen med at byggearbeidet av strandpromenaden kommer seinere i gang enn tidligere anslått.

Neste uke kommer det også opp nytt skilt som peker opp mot sentrum.

Derfor ligger steinen der

Det var vinteren 2021 at det ble kjørt på rundt 10.000 kubikkmeter stein i fjordkanten. Steinen ble da flyttet fra nyvei-arbeidet mellom Svenådalen og Olum.

Hensikten er å stabilisere fjordgrunnen og unngå at det oppstår setninger i fortau og amfi når dette er ferdigbygd.

Samtidig er det økonomisk rasjonelt å unngå å betale flere ganger for flytting av massene, som senere skal brukes til frostsikring i det nye krysset mellom Glassverkveien (gamle E16) og Hadelandsveien (fylkesvei 241).

Slik skal det bli

Det har hele tiden vært en smal atkomst til verkebrygga, men sikten har vært dårlig. Nå er det tatt bort et par meter med stein på begge sider av åpningen for å gi bedre sikt.

Verkebrygga er sommerstid et populært sted å bade, men den er også et yndet fotosted året rundt – ikke minst for besøkende til Hadeland Glassverk.

De som har oppsøkt området de siste årene har sett steinbelastningen uten å få vite mer om hva som foregår. Det blir det også slutt på nå: Etter hvert vil det komme opp skilt som viser illustrasjoner av amfiet og strandpromenaden.

Se illustrasjonene nederst i denne artikkelen. De viser ikke ny brygge, da det ikke er en del av vegvesenets prosjekt.

Begge tiltakene skjer etter innspill i forbindelse med en orientering fra Statens vegvesen til formannskapet 24. januar.

Der forklarte også assisterende prosjektleder Pål-Steinar Karlsen at å fjerne all steinen før den kan brukes som planlagt, kan medføre kostnader i millionklassen.

Anleggsstart til høsten

Kostnadsrammen for prosjektet er 80 millioner 2016-kroner. Det er allerede brukt rundt 17 millioner kroner, blant annet til fylling i Randsfjorden, etablering av busslommer og gangvei i Olumslinna.

Den foreløpige framdriftsplanen Karlsen presenterte for formannskapet, viste at man ligger omkring ni måneder bak den opprinnelig foreslåtte framdriften. Forventet anleggsstart er nå tidlig i oktober inneværende år.

Nøyaktig når all steinen fjernes er ikke klart, men den behøves til arbeider som skal foregå tidlig i anleggsgjennomføringen. Det er derfor forventet at steinen er fjernet innen sommeren 2024.

Noen nøkkeldatoer fra foreløpig fremdriftsplan

3. januar: Anbudskonkurransen ble utlyst

24. februar: Hvilke anbydere som er prekvalifisert blir klart

20. juni: Frist for å levere inn endelig tilbud

10. august: Det blir kunngjort hvem som får oppdraget

22. august: Kontraktsignering

Fra kontraktsignering til tidlig oktober: Entreprenører rigger seg til og anleggsarbeidet kan starte

1. juni 2025: Frist for ferdigstillelse