Hva gjør du når det brenner?

REDDE - VARSLE - SLOKKE er en enkel huskeregel for hva du kan gjøre hvis det brenner.

 1. Redde – Hvis du er den som oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Rop "Brann! Brann!". Hjelp hverandre slik at alle kommer seg ut i sikkerhet. Møt opp på et avtalt møtested slik at dere raskt for oversikt over at alle er ute.
 2. Varsle – Varsle brannvesenet på nødnummer 1 1 0. Oppgi nøyaktig adresse. Følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.
 3. Slokke – Dersom brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannen utvikler seg raskt, overlat jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig!

Du må selv avgjøre rekkefølgen på disse punktene ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

NØDNUMMER BRANN: 110

Meld fra om brannfarlig forhold

Ser du noe som du tror er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? 

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo, slik som i en garasje. Kanskje har du en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet?
Har du mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin? Er du på kino, et arrangement eller et offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier? 

Anonym

Du trenger ikke å fortelle oss hva du heter, men det er fint for oss å kunne ta kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon om forholdet. Uansett vil din henvendelse til oss bli behandlet anonymt.

Du kan melde fra her: branntips.no

Ved overnatting på skoler, barnehager og andre midlertidige overnattingssteder

Ved overnatting i bygg som ikke er beregnet som overnattingssted, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje. Viktigst i denne sammenhengen er personsikkerheten, som avhenger av byggets forutsetninger og begrensninger.

Den som eier bygget har ansvaret. Som arrangør må man forsikre seg om at eier har gjort en grundig vurdering av risiko og kan dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. Det er avgjørende at sikkerhetsprosedyrer og rutiner etterleves. Meldingen skal sendes brannvesenet senest 14 dager før arrangementet. Brannvesenet kan kreve ytterligere opplysninger, fastsette brannsikringstiltak og sette begrensninger m.m. Dersom brannvesenet konkluderer med at lokalene som skal benyttes til overnattingssted ikke er egnet til dette formålet, så vil det kvalifisere til avslag til å benytte lokalene til overnattingssted.

Melding om overnatting gjelder kun for sporadisk overnatting i bygg. 

Brannsikkerhet ved arrangement og festivaler

En god opplevelse er en trygg opplevelse. Dette krever grundig og detaljert planlegging, hvor hensynet til sikkerhet må gjennomsyre planleggingsprosessen fra A til Å.

Den ansvarlige for innendørs- og utendørs arrangement skal melde om dette til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et bygg eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Melding om arrangementer i Jevnaker skal meldes til Jevnaker brann-og redningstjeneste ved forebyggende avdeling.

Innendørs- og utendørs arrangement omfattes av slik melding når:  

 • Arrangementet er beregnet for minimum 150 personer eller flere hvor det ikke nytes alkohol, og for minimum 50 personer dersom det nytes alkohol
 • Sammenhengende telt, med innbyrdes avstand minimum 8 meter
 • et eller flere av vilkårene nedenfor ikke blir fulgt, ref. skjema “Melding om arrangement til brannvesenet

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en egen veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter. 

Bildet viser et bål som brenner

Retningslinjer for bål og grilling

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder/påtenner. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt ansvar og at Sør-Øst 110 IKS ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen. Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller om det kommer klager pga røyk el.l. slik at bålet kreves slukket av brannvesenet. 

Du henvender deg til Sør-Øst 110 her: https://sorost110.no/balbrenning-overnatting/

 

Brenne hageavfall
Jevnaker kommune har ingen lokal forskrift som forbyr brenning av hageavfall, men vi oppfordrer til varsomhet og at du tar hensyn til dine naboer.

Bildet viser fyrverkeri, stjerneskudd

Handel med fyrverkeri/pyroteknikk

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives. Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende innen 1. mai i salgsåret. Tillatelse til salg og oppbevaring kan bare gis til den som anses skikket og skal gjelde handel fra et bestemt sted med ordinære åpningstider.

 

Krav i forbindelse med handel med fyrverkeri

 • Container og salgssted skal være plassert som beskrevet i søknad.
 • Fyrverkeri må ikke oppbevares sammen med brannfarlig vare.
 • Lager til oppbevaring av fyrverkeri (innendørs og utendørs) må ha innbruddsalarm og kunne stå imot innbruddsforsøk i 10 minutter.
 • Dørene til oppbevaringssted må holdes lukket.
 • Fyrverkeri skal ikke oppbevares nærmere varmekilde enn 1 meter, og temperaturen i rommet må holdes jevn og ikke overstige 30 °C.
 • Godkjent slokkeutstyr må være på plass. Apparatet skal ha vært kontrollert det siste året.
 • Lager og salgssted må merkes med at røyking og bruk av ild er forbudt.
 • Det er ikke tillatt å overdra eller leie ut tillatelsen til andre.

Lagring innendørs:

 • Det kan her lagres inntil 100 kg NEI i branntrygt rom.

Lagring utendørs i container/kombicontainer:

 • Det kan oppbevares inntil 250 kg NEI pr. container.
 • Containeren må være godkjent for oppbevaring av fyrverkeri
 • Plasseres som beskrevet i søknaden

 

Når du skal kjøpe fyrverkeri, må du huske på at:

 • Alt fyrverkeri som selges i Norge skal være godkjent. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene DSB etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.
 • Fyrverkeri kan kun selges fra godkjent salgslokale i perioden 27. desember – 31. desember. Resten av året er det altså forbudt å selge fyrverkri. Det er heller ikke lov å selge fyrverkeri på dørene eller fra ikke-godkjente salgslokaler.
 • Pyrotekniske artikler som kan forveksles med leketøy, for eksempel små tanks, er forbudt i Norge.
 • Raketter med styrepinne er forbudt i Norge
 • All innførsel av alle typer fyrverkeri er forbudt uten særskilt tillatelse. Dette betyr at privatpersoner ikke har tillatelse til å kjøpe fyrverkeri i f.eks. Sverige og ta dette med hjem.

 

Huskeliste ved oppskyting av fyrverkeri

 • Forbered fyrverkerioppskytingen
 • Les bruksanvisningen nøye før bruk
 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
 • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
 • Bruk tennestav, sigarettglo eller lignende
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
 • Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke blir tent ved første forsøk
 • Anbefalt sikkerhetsradius er 25 meter
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
 • Husk at det er den som bruker fyrverkeriet som har ansvaret og kan bli erstatningspliktig dersom noe går galt.

Mer om fyrkeverkeri finner du her hos dsb.no

 

Søknad om tillatelse til bruk

Det er i de fleste kommuner akseptert at privat bruk av fyrverkeri nyttårsaften skjer uten at det innhentes særskilt tillatelse. Ønsker man å bruke privat fyrverkeri på andre dager i året, må søknad sendes politiet. Få politivedtektene hos politiet eller rådhuset. For større fyrverkeri i nærheten av tettbebyggelse eller andre brannfarlige omgivelser skal ansvarshavende alltid sørge for å ha tillatelse, også nyttårsaften.

Privatpersoner kan bare få kjøpt fyrverkeri klasse I (uten tillatelse) II og III. Fyrverkeri klasse IV er profesjonelt fyrverkeri og selges ikke til privatpersoner.

Søknader om tillatelse til bruk av fyrverkeri behandles enkeltvis og i samarbeid med politiet. Den som bruker fyrverkeri og andre pyrotekniske effekter plikter å bruke dette slik det er forutsatt og slik at det ikke gjør skade på personer eller omgivelser , jf. forskriftens § 2-9, første og andre ledd.

Søknad kan du laste ned her: søknad fyrverkeri

HMS-arbeid i styrer for boligsameier og borettslag

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Les mer om brannvernarbeid på: Hjemmesiden til Norsk brannvernforening

Trygg hjemme - risikoutsatte grupper

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Tre av fire personer som omkommer i brann tilhører en såkalt risikoutsatt gruppe. Ni av ti i disse risikogruppene omkommer i eget hjem, og mange mottar tjenester i hjemme fra kommunen.

Det satses nå stort på brannforebyggende informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot risikoutsatte grupper. Hjemmebesøk vil være en naturlig del av satsningen. Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen. Vi har taushetsplikt!

Send oss en bekymringsmelding

Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold knyttet til brannsikkerhet. Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin,  brannfarlige boforhold eller at du er på et offentlig sted og du opplever noe som utrygt med tanke på brannsikkerheten.

Meld fra på Branntips.no

Brannøvelse hjemme

Øv på brann hjemme

En bolig blir overtent på fire minutter og du må redde deg ut raskt. Med jevne brannøvelser er både små og store forberedt om alarmen går.

Branninstruks

Legg til rette for brannmannskapene

For å sikre at redningsmannskapene våre kommer til hvis ulykken er ute, har vi laget en veileder. Denne er spesielt beregnet på involverte parter i bygg- og plansaker, for eksempel arkitekter, brannrådgivere, entreprenører, konsulenter og andre som driver bygg- og anleggsarbeid.

Se også: Byggteknisk forskrift med veiledning (Direktoratet for byggkvalitet)

Fire safty in the home - different languages

A brochure about fire safty is available in over 30 different languages from the Norwegian Fire Protection Association’s website.
Read more: www.brannvernforeningen.no/brannsikker

 

 السلامة من الحريق في المنزل : www.brannvernforeningen.no/brannsikker

Mieszkanie zabezpieczone przed pożarem: www.brannvernforeningen.no/brannsikker

La sécurité incendie domestique: brannvernforeningen.no

Priešgaisrinė sauga namuose: brannvernforeningen.no

Badbaadada dabka ee guriga: brannvernforeningen.no

EVDE YANGIN GÜVENLİĞİ: brannvernforeningen.no

Bildet viser brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis og besøk i barnehager

Brannbamsen Bjørnis er ny nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager. Her kan du lese mer om hva vi kan tilby, og du finner hjelpestoff som kan være nyttig i barnehagens brannvernarbeid.

Brannvernpakken

Brannvernpakken for barnehager består av en sekk, en Bjørnisbamse og permen "Brannvernboka". Opplegget er laget med tanke på at barn kan få låne med seg Bjørnis hjem etter tur. For Bjørnis er det nemlig stor stas å få bli med hjem!

I permen er det nyttig brannverninformasjon til foreldre, og en enkel sjekkliste barn og foreldre kan gå gjennom sammen. I tillegg har permen "blogg"-ark, der man kan skrive kort om hva Bjørnis har fått oppleve på hjemmebesøk. Og selvsagt får barna Bjørnisdiplom som takk for besøket og brannvernsjekken.