Hva kan vi gjøre innenfor egen virksomhet?

Start alltid med: «Hva kan vi gjøre innenfor egen virksomhet?» 

Hvordan?

Sett ord på undringen

Snakk med barnet

Bruk støtteverktøy

Drøft undringen med en kollega og eventuelt nærmeste leder
Hvem? Alle medarbeidere
Verktøy

Bekymringsskala 

Risiko og beskyttelsesfaktorer 

Observasjonsskjema 

Helsenorge – autisme

Veilederen spesialundervisning - grunnskole

Veileder spesialpedagogisk hjelp - barnehage

Snakke med barn.no

Sånn vil jeg ha det - statped.

Kofferten min og meg - RVTS Sør

 

Helhetlig oversikt

Skaff en helthetlig oversikt gjennom informasjonen om/ observasjonen av barnet/ungdommen. Å konkretisere en undring er å sammenfatte observasjoner eller samtaler. For skole innebærer også dette kartlegginger faglig

Oversikten skal bære tydelig preg av hva vi med sikkerhet vet om barnets utfordring.

 

Hvordan?

Fyll ut mal for konkretisering av observasjoner og samtaler. Utfylling skjer sammen med en kollega. Konkretisering skjer før det deles med barn, unge eller foresatte.

Hvem? Alle medarbeidere
Verktøy Observasjonsskjema

 

Tidlig dialog med foresatte

Vær bevist på tidspunktet for oppstart av samarbeid med foresatte. Det er viktig at foresatte er involvert raskt etter at undring oppstår.

Hvem? Alle medarbeidere

 

Undringssamtale foresatte

Det tilstrebes at begge foreldrene kan møte til en undringssamtale for å sammen kartlegge mulige årsaker og løsninger ut i fra foreldre/foresattes og ansattes kjennskap til barnet/ungdommen. Den som kaller inn til møtet er ansvarlig for å sende ut invitasjon til begge foreldre. Dersom det er anses som mest hensiktsmessig at dette kan løses ved å ta en telefon gjøres det fremfor innkalling til møte.

Foreldre har rett til å vite, unntatt når det er mistanke om seksuelle overgrep eller vold. Da tas det umiddelbart kontakt med barnevernstjenesten.

Hvem? Pedagogisk leder / lærer
Verktøy

Mal for undringssamtale 

 

Beslutning tiltak

Grunnlagsmaterialet tolkes og det tas en beslutning om saken skal gå videre på individnivå, systemnivå eller avsluttes

Evaluer behovet for tiltak sammen med foresatte i samtalen eller at undringen avsluttes

Dokumenter oppstart på samarbeidet med foreldrene/foresatte ved å lage et notat om samtalen med dato og underskrift. Dersom undringen avsluttes lagres dette i barnets journal innenfor tjenesten som har hatt undringen. Dersom tiltak iverksettes i egen enhet opprettes stafettlogg

Hvordan?

Medarbeider vurderer dette i dialog med foresatte, Ved behov for avklaring i egen tjeneste før iverksettelse gjøres det innen tre dager.

Bruk verktøyene!

Ved beslutning om å ta saken videre opprettes stafettlogg nivå 1 - digitalt

Hvem?

Alle medarbeidere

Leder
Verktøy

Resultat fra undringssamtalen – oppsummering fra informasjonen som nå er samlet skrives av den som fikk undringen først

Kontaktliste til hjelpetjenestene

Intern pedagogisk analysemodell

Tverrfaglig samtykkeskjema 

Evalueringsmal møte

Meldeskjema for sosiale og faglige utfordringer