Foresattes vurdering

Lytt til foreldre/foresatte vurdering og anerkjenn deres rett til å takke nei til tilbud om hjelp

Hvem? Stafettholder

 

Frem barnets behov tydelig

Vær i jevnlig dialog med foresatte slik at det er mulig for foresatte å ha god innsikt i barnets utfordringer og hva barnet mestrer og har som styrker slik at disse kan vektlegges videre både i familien og i samspill med andre.

Hvem? Stafettholder

 

Møte

Planlegg og gjennomfør et møte på tvers av tjenestene som er involvert

Hvordan?

Møtet inneholder en analyse og drøfting av grunnlagsinformasjonen samt planlegging av aktuelle nye tiltak

Evaluer prosessen.

Avtal nytt møte
Hvem? Stafettholder, barnet, foresatte, repr fra andre tjenester. 

 

Etabler «laget rundt barnet»

Deltagere avklares på nytt etter nivå 2. Er fortsatt samme ressurspersoner og tjenester riktige for samarbeidet videre?

Hvordan? Med utgangspunkt i grunnlagsinformasjon, evaluering og nye tiltak
Hvem? Ansvarlige i alle tjenester
Verktøy

Stafettloggen

 

Koordinerende innsats

Samarbeidsgruppa fortsetter sitt arbeid – koordinerende innsats

Hvordan? Stafettholder kaller inn til nytt møte på tvers av tjenestene der nye råd danner grunnlag for videre tiltak/oppfølging i saken
Hvem? Stafettholder, barnet, foresatte, repr fra andre tjenester.
Verktøy

Stafettloggen

 

Mulige psykiske lidelser

Ved mistanke om psykiske lidelser skal kommunepsykolog  kobles på i det tverrfaglige samarbeidet

Hvem? Stafettholder
Verktøy

Sjekkliste psykiske lidelser for barn og unge:

Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. - FHI

 

Avklaring somatisk eller fysisk sykdom

Ved tilfeller der man er usikker på fysisk eller psykisk sykdom eller eksempelvis begge deler skal kommuneoverlege/fastlege og kommunepsykolog involveres i samarbeidet

Hvem? Stafettholder

 

Evaluering av tiltak

Evaluering av tiltak og vurdering av behov for ytterligere innsats

Hvordan? Fast evalueringssystem som bygger på analyse av mål og tiltak
Hvem? Deltagere i det tverrfaglige samarbeidet, barnet og foresatte
Verktøy Stafettloggen

 

Meldeplikt barnevernstjenesten

Dersom det er aktuelt, informer offentlig ansattes meldeplikt til barnevernstjenesten ved alvorlig bekymring. Situasjonen vurderes faglig og en melding skrives, fortrinnsvis i samarbeid med leder. Alle tjenesteytere har en selvstendig meldeplikt jfr. lov om helsepersonell § 33, Lov om barnehager§22, lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) § 15-3

Verktøy

Melding til barnevernstjenesten (Private)

Melding til barnevernstjenesten (Offentlig ansatte)

 

Tiltaksplan

På tross av at foreldre /foresatte ikke ønsker hjelp fra andre instanser må det vurderes om tiltaksplan skal utarbeides for barnet /ungdommen i den virksomheten barnet befinner seg i, og undringen har oppstått

Hvem? Ansvarlig leder i enheten
Verktøy Tiltaksplan

 

Beslutning

  1. Avslutte eller fortsette
  2. Fortsette på tverrfaglig eller enhetsnivå
  3. Melde saken til barnevernet
  4. Iverksette systemtiltak
Hvem? Deltagere i det tverrfaglige samarbeidet, barnet og foresatte