Tidsfrister

Lovgiver har satt som forutsetning for 12 ukers saksbehandlingstid av plansaker at den dokumentasjon som er innsendt kommunen må være entydig og forståelig (plan- og bygningslovens § 27-1).

12-ukersregelen gjelder dermed fra entydig og fullstendig plan er mottatt i kommunen til planen behandles i formannskapet første gang.

Saksbehandling i kommunen

 • Saksfremlegg til politisk behandling i planutvalget 
  • ​Rådmannen lager saksframstilling, og legger forslaget fram for politisk behandling
 • Vedtak om offentlig ettersyn/høring 
  • ​Planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i formannskapet.
 • Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring
  • ​Jevnaker kommune sender brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Ev. folkemøte vurderes.
 • Merknadsbehandling
  • ​Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Merknader sendes ofte rett til forslagstiller. Forslagstiller behandler merknadene og eventuelle kommentarer sendes kommunen.
  • Mal for merknadsbehandling (doc)
 • Eventuelt ytterligere dokumentasjon
  • ​Ved behov må forslagstiller stille med ytterligere dokumentasjon
 • Eventuelle endringer
  • Dersom det har dukket opp forhold som krever det, må planforslaget endres
  • ​Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.
  • ​Dette blir en dialog mellom forslagsstiller og kommunen.