Varsling/kunngjøring (pbl. § 12-9)

Forslagsstiller må selv kunngjøre oppstart av reguleringsplanarbeid i Jevnaker kommune.

Når arbeidet med forslag til reguleringsplan påbegynnes, skal melding om dette kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, men Jevnaker kommune anbefaler to. Vanligvis benyttes Ringerikes blad og Hadeland. I tillegg skal det kunngjøres gjennom elektroniske medier. Jevnaker kommune tilbyr å publisere kunngjøringsannonser på kommunens internettside under høringer.

Hensikten med en slik kunngjøring er å gi mulighet for aktiv medvirkning fra de som berøres av planen, samt å kartlegge eventuelle problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt. De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg. Normalt minst 4 uker.

Kunngjøringen skal kort opplyse om:

  • Hvilken kommune planarbeidet gjelder
  • Hvilket område (areal) planarbeidet omfatter
  • Hensikten med planen
  • Hvilke følger planen kan ventes å ha for området, herunder om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.
  • Opplysning om eventuelle informasjonsmøter
  • Adresse, telefonnummer og nettsted for nærmere opplysninger

Berørte grunneiere, festere, rettighetshavere m.m.

I tillegg til annonsering i aviser må grunneiere, leietakere/festere, naboer og andre som er direkte berørt på hensiktsmessig måte underrettes med brev om at planarbeidet tas opp. Bestilling av naboliste kan gjøres her.

Vel og andre høringsparter

Samarbeid med statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen

Informasjon om hvilke aktører som bidrar med arealopplysninger og kan fremme innsigelse er gitt i rundskriv H-2/14

Medvirkning

Alle som utarbeider og fremmer planforslag skal legge til rette for aktiv medvirkning. Det vil si at plikten til å sørge for tilrettelegging for aktiv medvirkning er den samme enten det er planmyndigheten selv, andre myndigheter eller private som utarbeider planforslaget.

Kommunen har et særlig ansvar for å påse at aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, er sikret. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Steder og nabolag hvor barn aktivt bruker nærmiljøet gir økt trivsel for både voksne og barn. Vi vet at barn i dag har mindre mulighet til å bevege seg fritt, og at folkehelsen påvirkes negativt av lavt aktivitetsnivå i hverdagen. Derfor må barns behov ivaretas når vi planlegger og utformer fremti­dens byer og tettsteder.

Avhengig av planens art og omfang velges det forskjellige metoder for medvirkning. Det som beskrives under er et minimum. Ved større konfliktfylte planer jobber man ofte mer aktivt med medvirkning.

Se plan- og bygningsloven §§ 1-1 og 5-1, lovkommentaren og veileder H-2302B, datert 23.6.2014, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Kunngjøring

Når et reguleringsarbeid starter skal det kunngjøres. Grunneiere, leietakere og andre som er direkte berørt skal så vidt mulig varsles med brev. Det er også vanlig at naboer med felles eiendomsgrense til planforslaget varsles, samt velforeninger i området. Andre må følge med i avisen for å få med seg oppstart av reguleringsarbeid.

I kunngjøringen gis det en frist for å komme med uttalelse. Det er viktig at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen man har størst mulighet til å påvirke utformingen av reguleringsplanen. Eventuelle merknader skal sendes til forslagsstiller (ofte et arkitektkontor), ikke kommunen.

Offentlig ettersyn

Etter at reguleringssaken har vært behandlet i plan- og miljøutvalget 1. gang, legges den ut til offentlig ettersyn (så fremt utvalget ikke fatter vedtak om at saken ikke skal fremmes). Offentlig ettersyn annonseres i 2 aviser, vanligvis Ringerikes blad og Hadeland. Det gis minimum 30 dagers frist for å komme med merknader, som skal rettes til kommunen.

Ved offentlig ettersyn skal også berørte fagmyndigheter få tilsendt planforslaget til formell uttalelse.