Innsending av planforslag

Les denne PDF-filen for utfyllende informasjon: Innsending av plansaker (PDF) 

E-post sendes til:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Ev. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til: 
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Saksgang etter innsendt planforslag

Gjennomgang av planforslaget

  • Jevnaker kommune har en intern gjennomgang av planforslaget
  • Jevnaker kommune sender en bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler. 
  • Forslagstiller gjør eventuelle endringer på planforslaget

Innbetaling av gebyr

  • Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles 
  • Se gebyrregulativ [linke til "offentlige avgifter"]