Oversikt over saksgang

Saksfremlegg til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret

  • Rådmannen lager saksframstilling, og saken behandles i FSK og KST

Formannskapets behandling 

  • Planforslag som er i tråd med kommuneplan/annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller vedtas av Formannskapet.

Kommunestyrets behandling

  • Politisk vedtak fattes
  • Alternativt kan saken sendes i retur til FSK/rådmannen for bearbeiding. 

Kunngjøring av vedtatt plan

  • Jevnaker kommune sender brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider

Eventuell innsigelse

  • Berørte statlige eller regionale organer har anledning til å rette innsigelse mot reguleringsplaner. Dette betyr at de ikke godkjenner at planen vedtas.
  • Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.
  • Liste over innsigelsesmyndigheter