Arbeidsgiverstrategi

Kommunen er den største arbeidsgiveren i Jevnaker. Arbeidsgiverstrategien er et viktig dokument for å fremme god organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å etablere en strategi for felles mål og retning.

Kommunestyret er øverste arbeidsgiver i kommunen. Kommunestyrets arbeidsgiverfunksjon synliggjøres gjennom vedtak i kommunestyret. Rådmannen er delegert arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommunen.

Arbeidsgiverstrategien er et styringsredskap for kommunestyret. Den skal være langsiktig og forutsigbar. 

Arbeidsgiverstrategien skal gi både retning og grunnlag for handling i den kommende fireårs-perioden. Målsettingene skal følges opp med konkrete tiltak.

Et viktig formål med arbeidsgiverstrategien og kommunens personalpolitikk er å skape en felles vi-kultur for organisasjonen Jevnaker kommune. Vi står for felles verdier, vi arbeider for å oppnå felles mål og vi skal sammen bidra til å skape et godt omdømme for kommunen. 

 

Du kan lese Abeidsgiverstrategien her: Strategi om kultur og ledelse.

Les mer om kommunens verdier: Åpenhet, nyskapende og redelig 

Digitaliseringsstrategi 2019-2022

Det er en nasjonal målsetting i Norge at digitale tjenester skal være førstevalg for innbyggerne. Digitalt førstevalg
innebærer at kommunikasjon med innbyggere og næringsliv normalt skal skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester.
Disse tjenestene skal være helhetlige, brukervennlige, trygge og universelt utformet. For å lykkes med digitalisering er
kommunen avhengig av at digitale løsninger faktisk blir benyttet fremfor manuelle løsninger.
 

Les digitaliseringsstrategien til Jevnaker kommune for perioden 2019-2022.

Eierskapsmeldingen 2020

I den nye kommuneloven er det en ny bestemmelse og krav (§26-1) om at: «Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.» Det er videre et krav at eierskapsmeldingen skal inneholde:

1. prinsipper for eierstyring

2. oversikt over selskaper kommunen har eierinteresser i

3. formål med eierinteressene. 

Du kan lese hele eierskapsmeldingen her.

Innovasjonsstrategi 2017-2020

Jevnaker kommune satser på innovasjon. Bruk av innovasjonsmetodikk legges til grunn for små og store prosjekter i kommunen. Målet er at det å tenke utenfor boksen, for å finne nye måter å løse oppgavene på.

I fremtiden skal kommunene yte både flere, helt nye og kvalitativt bedre tjenester for mindre penger enn i dag. Det betyr helt enkelt at vi må være mer treffsikre og nyskapende i vår oppgaveløsning enn i dag. 

Les Innovasjonsstrategien for 2017-2020.

Kommunikasjonsstrategi 2021-2023

Kommunikasjon er et strategisk verktøy. Vi må være oss bevisst at dette er et verktøy for å bygge tillit, et godt omdømme og skape fellesskap både for ansatte og innbyggere i Jevnaker kommune. Jevnaker kommunes kommunikasjonsstrategi skal bidra til å øke kunnskapen om kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Ordet kommunikasjon bygger på det latinske ordet communis og betyr fellesskap. Dette kjenner vi igjen i det engelske ordet common og i ordet kommune. Når vi kommuniserer så deler vi. Kommuniserer vi godt øker vi sjansen for et godt fellesskap, god samhandling og forståelse. Svikter kommunikasjonen, kan det føre til misforståelser, avstand og konflikter. (Kommunikasjonsstrategi, Røros kommune 2017-2022)

Dette er del 1 av strategien. Handlingsplanene og tiltakene kommer i løpet av 2021.

Les kommunikasjonsstrategien.

Kulturpolitisk plattform

Kultur for framtida ble vedtatt i Jevnaker kommunestyre  september, 2019.  Du kan lese hele strategien for perioden 2019-2030 her: Kultur for framtida.

Perspektivmeldingen, Jevnaker 2035

I 2021 bestilte Jevnaker kommune en perspektivmelding fra KS, den heter Jevnaker 2035.
En perspektivmelding handler om utfordringene vi møter i et langsiktig perspektiv, om mulighetsrommet som oppstår, og våre strategier for å møte utfordringene og utnytte det samme mulighetsrommet En perspektivmelding skal gi et kunnskapsgrunnlag som blir bakgrunn for diskusjoner og tilhørende valg når politikere og ansatte skal lede kommunen i ønsket retning. Denne perspektiveldingen skisserer hvordan utviklingen vil bli dersom aktivtetsnivå og praksis fortsetter som i dag. Opp mot dette diskuteres strategier og handlingsalternativer kommunen kan følge for å møte framtidens utfordringer og å utnytte mulighetsrommet som skapes med ny kunnskap, ny teknologi og nye trender.

Hvorfor en perspektivmelding?

  • En perspektivmelding skal finne strategier som skal løse framtidas utfordringer (mot 2035)
  • Perspektivmeldingen skal tydeliggjøre prinsipielle og sentrale diskusjoner knyttet til valg og muligheter for å skape en bærekraftig utvikling.
  • Meldingen skal være bakteppet og et kunnskapsgrunnlag for framtidige valg av retning og tiltak i kommuneplan

Les Jevnaker 2035 her (pdf)

Du kan også lese mer om perspektivmeldingen i denne artikkelen.

Planstrategi 2020-2024

Planstrategien er ikke akkurat en plan, men et hjelpemiddel for kommunen. Planstrategien beskriver hvilke planer det er behov for, i lys av hvilke planer og utfordringer kommunen har. Det nye kommunestyret skal vedta planstrategien i løpet av sitt første år.

Kommunens utfordringer danner grunnlag til å diskutere planbehovet i valgperioden. Aktuelle tema er:

  • Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning
  • Levekår
  • Næringsutvikling og sysselsetting
  • Arealutfordringer
  • Miljø og klima
  • Nye nasjonale eller regionale føringer som kan ha betydning for kommunens vurdering av planbehovet.

Les hele planstrategien.