Åpen

Vi er åpne for omverden og mottakelig for impulser, vi kommuniserer åpent om vår virksomhet på alle nivåer og er opptatt av god dialog med hverandre og med innbyggerne. Åpenhet er en forutsetning for å bygge tillit i alle relasjoner, ikke minst overfor innbyggerne. 

En god dialog fordrer at vi møter hverandre med respekt, forståelse og aksept for andres ståsted. I alle kommunens roller (tjenestetilbyder, samfunnsutvikler og myndighetsutøver) kreves det at vi er lyttende og reflekterende før en beslutning tas.

Nytenkende

Samfunnet er i rask endring. Disse endringene må vi aktivt forholde oss til, ikke i etterkant, men i forkant. Det kreves derfor at vi alle medvirker i fellesskapet på en positiv måte for å finne de beste og mest framtidsorienterte løsningene.

I samhandling med hverandre og med innbyggerne skal vi alltid lete etter de gode løsningene. Vi skal vise fleksibilitet og ha evne til å tenke nytt og utfordre hverandre til å gå nye veier. Det skal tenkes behov før løsning.

Redelig

Innbyggernes tillit til de folkevalgte og de kommunalt ansatte er en grunnstein i lokaldemokratiet. Tilliten og omdømmet forvaltes hver dag gjennom våre handlinger og kvaliteten på det vi leverer. Vi legger vekt på gode holdninger og kvalitet i møtet med innbyggeren og brukerne våre, i hvordan forvalter fellesskapets midler og i saksbehandling. Vi skal være oppmerksomme på om våre relasjoner til andre aktører eventuelt påvirker vår habilitet og beslutninger.

Folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommuner representerer i praksis kommunen og forvalter dermed også omdømmet til kommunen. Egne holdninger og handlinger må derfor være gjenstand for stadig refleksjon. 

Arbeidsgiverstrategien inneholder også punkter om dyktig lederskap, kompetente medarbeidere, helsefremmende arbeidsplass, attraktiv arbeidsgiver, samt om medvirkning.