Perspektivmeldingen sier noe om hva vi kan forvente av framtiden, sier ordfører Morten Lafton.

– Den løfter fram både de mulighetene og de utfordringene vi har liggende foran oss. Det er viktig å ha kunnskap om dette når vi skal planlegge Jevnakersamfunnet vårt for flere år framover.

Derfor bestilte Jevnaker kommune en Perspektivmelding utarbeidet av KS (Kommunesektorens organisasjon). Den ble klar før jul 2021. Rapporten skal gi et kunnskapsgrunnlag som blir bakgrunn for diskusjoner og tilhørende valg når politikere og ansatte skal lede kommunen i ønsket retning. Denne perspektivmeldingen skisserer hvordan utviklingen vil bli dersom aktivtetsnivå og praksis fortsetter som i dag. Opp mot dette diskuteres strategier og handlingsalternativer kommunen kan følge for å møte framtidens utfordringer og å utnytte mulighetsrommet som skapes med ny kunnskap, ny teknologi og nye trender.

Hvorfor en perspektivmelding?

  • En perspektivmelding skal finne strategier som skal løse framtidas utfordringer (mot 2035)
  • Perspektivmeldingen skal tydeliggjøre prinsipielle og sentrale diskusjoner knyttet til valg og muligheter for å skape en bærekraftig utvikling.
  • Meldingen skal være bakteppet og et kunnskapsgrunnlag for framtidige valg av retning og tiltak i kommuneplan

Du kan lese hele Perspektivmeldingen ved å trykke her (laster ned pdf).

Flyplass og trampolineland?

Elever i 5. klasse fikk utfordringen: Hvordan tror dere det er i Jevnaker kommune i 2035? Og hva håper du at det finnes her i 2035? 
Forslagene var mange og gode. Vi kan neppe innfri alle! Se den underholdene videoen med 11- åringene på Toso skole her:

Eldrebølgen

Jevnaker forventes å få en å få en økning i befolkningen med vel 11 % fra 2020 til 2035. Det vil si at befolkningen vil øke fra rundt 6.900 personer i dag til rundt 7.700 i 2035. Dette er en utvikling på lik linje med resten av Viken, men ganske mye høyere enn resten av Norge. Og det er de eldre aldersgrupper som vil øke mest i følge rapporten. De siste årene har det vært mye snakk om eldrebølgen. Den vil komme til Jevnaker innen 2035.

Tallene som anslås er at aldersgruppen 85 år og eldre vil mer enn dobles i 2035. Dette skaper utfordringer for helse-og omsorgstjenestene våre, forteller ordførerer Lafton.

Økningen i antall eldre medfører isolert sett en reduksjon i skatteinntekter og en økning i kommunens utgiftsbehov og kostnader. I tillegg er vi nå forespeilet at vi fram til 2030 må bygge ut med 80 nye institusjonsplasser, og så øker det på med 80 nye plasser hvert 5. år. Altså 80 institusjonsplasser til i 2035 og 80 nye i 2040.

– Det høres dyrt ut?

– Ja, men det fine er å være forberedt. Perspektivmeldingen sier noe om hvordan vi kan møte disse utfordringene i tillegg til at vi skal kunne tilby andre tjenester i tillegg. Det handler om at vi må rigge oss for framtiden.

(Framskrivningene er basert på SSBs middelalternativ publisert i 2020. SSBs metode er basert på historiske flyttemønstre, og anslag på framtidig innvandring og fødselsrater.)