Alminnelig klagenemnd 2023–2027

Behandler klager på enkeltvedtak truffet av et folkevalgt organ eller delegert administrativt vedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder ikke klage på eiendomsskatt eller der klageadgangen er hjemlet i særlov og klageinstansen i loven er lagt til instans utenfor kommunen. Nemnda er personidentisk med formannskapets medlemmer. 

 

Klagenemnd eiendomsskatt 2023–2027

Behandler klage på eiendomsskatt der skattetaksten er fastsatt ved kommunens taksering (takstmann). Klage på eiendomsskatt ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten skal rettes til Skatteetaten.

Medlemmer: 
Arne Tvedt, leder 
Per Gunnar Nygård, nestleder 
Ghazale Karim 
Varamedlemmer: 
Jan Tommy Steen 
May Jasper 
Torbjørn Zareus Bergen