Alminnelig klagenemnd

Behandler klager på enkeltvedtak truffet av et folkevalgt organ eller delegert administrativt vedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder ikke klage på eiendomsskatt eller der klageadgangen er hjemlet i særlov og klageinstansen i loven er lagt til instans utenfor kommunen. Nemnda er personidentisk med formannskapets medlemmer med unntak av Geir Olsen (H). Anne Marie Elnæs er valgt medlem fra Høyre.

 

Klagenemnd – eiendomsskatt

Behandler klage på eiendomsskatt der skattetaksten er fastsatt ved kommunens taksering (takstmann). Klage på eiendomsskatt ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten skal rettes til Skatteetaten.

Medlemmer:

Dagny Sten, leder Send e-post
Maria Therese Andresen-Aldersjøen, nestleder Send e-post
Mats Jetlund Send e-post