Fritak etter eiendomsskatteloven § 5

 
Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 er obligatoriske fritak som normalt allerede vil være registrert på eiendommen. Dette vil typisk være eiendommer eid av stat og kommune. Eiendommer som er innvilget fritak er listet opp under eiendomsskattelisten som offentliggjøres senest 1. mars hvert år.
 Dersom du mener eiendommen skulle hatt fritak etter § 5 og ikke har fått det, må du klage på utskrivingsvedtaket. Se mer informasjon om å klage her.

Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7

Etter Eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret etter søknad vedta helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. 
 
Dersom du mener eiendommen og eier tilfredsstiller kriteriene for fritak etter § 7 bokstav a kan du søke om fritak når eiendomsskatten er skrevet ut. (Se søknadsskjema nederst på siden).
Har eiendommen bygninger av historisk verdi som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet, eller hvor fredning pågår, kan eiendommen innvilges fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Du må henvende deg skriftlig til Eiendomsskattekontoret hvis du mener eiendommen skal fritas etter denne bestemmelsen. Du må legge ved vedtaket om fredning.
 
Eiendommer som er vernet etter Plan- og bygningsloven eller som er kommunalt listeført («Gul liste»), omfattes ikke av fritaksbestemmelsen i forskrift for eiendomsskatt 2022, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b.
Søknader om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 vil bli behandlet av kommunestyret etter hvert som søknadene er vurdert. Det må påregnes saksbehandlingstid på 6-12 måneder for fritakssøknader etter Eiendomsskattelovens § 7.
Fritak etter § 7 innvilges kun for ett år av gangen.