Byggeskikkutvalg

Formål: Fremme forslag på kandidater til: Hederspris som skal gis til huseiere/byggherrer eller forvaltere av bygninger i forbindelse med nybygg, tilbygg eller rehabiliteringsarbeid av bygg/anlegg som er utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. God tilpasning til eksisterende bygningsmiljø kan også komme i betraktning. Bebyggelsen bør avspeile respekt for verdier i de lokale naturforutsetninger og byggetradisjoner. 

Medlemmer:
Atle Jakobsen
Vetle Ringdahl Nefjen
Åsta Marie Tvedt
Varamedlemmer:
Sigurd Kittelsrud
Sigri Rosø Pladsen
Per Ole Rønning

Veinavnutvalg

Utvalget benyttes rådgivende av kommunedirektøren i navnesaker.

 

Medlemmer:
Per Ole Rønning, leder
Bård Brørby, nestleder
Liv Marit Lien Glemmestad
Varamedlemmer:
Maria Therese Andresen-Aldersjøen
Johan Esperum
Jørgen Løvås Grenne


 

 

Gruppelederforum

Uformell politisk møteplass. Gi innspill til den politiske dagsorden, drøfte opplegg/arbeidsmetoder og framdrift for politisk behandling av de store sakene, opplegg for kommunestyrets møter, drøfting av samarbeidsklimaet og utveksle gjensidig informasjon. Møtene skal ikke realitets drøfte politiske saker.

Formål:

  • Bidra til å sette den politiske dagsorden
  • Skape et godt samarbeidsklima mellom partigruppene og med kommunedirektøren
  • Legge grunnlaget for gode politiske arbeidsprosesser i kommunestyret

Gruppelederforumet består av ordfører, gruppelederne i de politiske partiene som er representert i kommunestyret og rådmannen.

Dette er partienes gruppeledere: 

Kjetil Bredesen (Ap)Send e-post
Rachel Therese Falk Trondsen (H)Send e-post
Maria Therese Andresen-Aldersjøen (Frp)Send e-post
Kjetil Hartvedt (Sp)Send e-post
Jørgen Løvås Grenne (R)Send e-post
Bård Brørby (SV)Send e-post

Utvalg for innstilling til politiske verv

Forbereder alle valg av medlemmer og varamedlemmer til diverse styrer, råd og utvalg, også nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunestyrevalgperioden. Nemndas forslag må ivareta bestemmelser gitt i lover, forskrifter og reglementer.

Består av gruppelederne for de politiske partiene som er representert i kommunestyret (se over).

Ivar Ballangruds minnefond

Stiftelsen midler står på konto i DnB Jevnaker til høyest mulig rente. Kun rentebeløpet skal benyttes til kjøp av utstyr og deles ut til støtteverdige søkere. Unge skøytetalenter på Hadeland kan søke fondet om støtte. Utdeling finner sted årlig etter behov.

Jevnaker kommunes medlem er Ivar Elnæs. 
Vararepresentant er Sidsel Henriksen Ramen.

Menighetsråd

I kommuner med ett sogn velger kommunen ett medlem med varamedlem. Behandler saker som tilligger Kirkelig fellesråd, jfr Kirkeloven § 14.

Jevnaker kommunes medlem er Liv Marit Lien Glemmestad. 
Vararepresentant er Anne Elnæs.

Oslo og Omland Friluftsråd årsmøterepresentanter

Samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Viken og Innlandet. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Medlemmer: 
Gudbrand RuudSend e-post
Kristine BelsbySend e-post
Ole Martin SagengenSend e-post
Varamedlemmer: 
Sondre Imsgard 
Simen Engen Hammerstad 
Katya Grannes 

Randsfjordforbundet

Formål: Ivareta kommunenes interesser. 

  1. I forbindelse med gitte og framtidige konsesjoner til disponering av vannføring i Randsfjorden, herunder påse at konsesjonsvilkårene overholdes.
  2. Ved fremme og utøvelse av fiske i Randsfjorden.
  3. Ved sikring for utnytting av Randsfjorden til friluftsformål
  4. Ved å fremme tiltak for å hindre forurensing av Randsfjorden.
Medlemmer: 
Ole Martin SagengenSend e-post
Anne Marie Elnæs Send e-post
Varamedlemmer: 
Sigri Rosø Pladsen 
Ivar Anders Elnæs  

 

Observatør i Hadeland og Ringerike avfallsselskap

På generalforsamlingen skal hver kommune være representert med ordfører eller den han bemyndiger og en observatør som velges fra ett av partiene som ikke står bak valget av ordfører. Observatøren har talerett.

Observatør fra Jevnaker: Sondre Imsgard 
 

 

Stiftelsen Kistefos-museet

Ett medlem med varamedlem utpekes av Jevnaker kommune.

Medlem: Berit Brørby 
Varamedlem: Ragnhild S. D. Norstrøm 

KS fylkesmøte

KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og nyskapende kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Representanter:  
Morten Lafton Send e-post
Rachel Therese Falk TrondsenSend e-post
Vararepresentanter:  
Kristine BelsbySend e-post 
Bård Brørby Send e-post
Maria Therese Andresen-AldersjøenSend e-post
Gudbrand Ruud Send e-post 

Innlandet Revisjon IKS – representantskapet

Innlandet Revisjon har som oppgave å utføre revisjon i kommuner- Interkommunalt selskap. Ordføreren deltar på representantskapsmøte. Varaordfører er vararepresentant.

IUA Region 4 KO

Kommunen er deltaker i «Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 4 kommunalt oppgavefellesskap» (IUA Region 4 KO). 

Kommunestyret velger medlem. 

Medlem: Tonny Jensen 

Varamedlem: Ole Kristian Jakobsen