Byggeskikkutvalg

Formål: Fremme forslag på kandidater til: Hederspris som skal gis til huseiere/byggherrer eller forvaltere av bygninger i forbindelse med nybygg, tilbygg eller rehabiliteringsarbeid av bygg/anlegg som er utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. God tilpasning til eksisterende bygningsmiljø kan også komme i betraktning. Bebyggelsen bør avspeile respekt for verdier i de lokale naturforutsetninger og byggetradisjoner. 

Medlemmer:
Sondre Imsgard (Sp) 
send e-post
Anne Marie Elnæs
Send e-post
John Bisgaard (FRP)
Send e-post

Veinavnutvalg

Utvalgets mandat: Utvalget benyttes rådgivende av rådmannen i navnesaker.

Medlemmer:
Bård Brørby (SV)
Send e-post
Liv Marit Lien Glemmestad (A)
Send e-post
Harald Antonsen (Sp)
Send e-post

 

Gruppelederforum

Uformell politisk møteplass. Gi innspill til den politiske dagsorden, drøfte opplegg/arbeidsmetoder og framdrift for politisk behandling av de store sakene, opplegg for kommunestyrets møter, drøfting av samarbeidsklimaet og utveksle gjensidig informasjon. Møtene skal ikke realitetsdrøfte politiske saker.

Formål:

  • Bidra til å sette den politiske dagsorden
  • Skape et godt samarbeidsklima mellom partigruppene og med rådmannen
  • Legge grunnlaget for gode politiske arbeidsprosesser i kommunestyret

Gruppelederforumet består av ordfører, gruppelederne i de politiske partiene som er representert i kommunestyret og rådmannen.

Valgnemnd

Forbereder alle valg av medlemmer og varamedlemmer til diverse styrer, råd og utvalg, også nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunestyrevalgperioden. Nemndas forslag må ivareta bestemmelser gitt i lover, forskrifter og reglementer.

Består av gruppelederne for de politiske partiene som er representert i kommunestyret.

Ivar Ballangruds minnefond

Stiftelsen midler står på konto i DnB Jevnaker til høyest mulig rente. Kun rentebeløpet skal benyttes til kjøp av utstyr og deles ut til støtteverdige søkere. Unge skøytetalenter på Hadeland kan søke fondet om støtte. Utdeling finner sted årlig etter behov.

Jevnaker kommunes medlem er Lars Erik Ruud (Sp).

Menighetsråd

I kommuner med ett sogn velger kommunen ett medlem med varamedlem. Behandler saker som tilligger Kirkelig fellesråd, jfr Kirkeloven § 14.

Medlem:
Liv Marit Lien Glemmestad (A)
Varamedlem:
Anne Marie Elnæs

Oslo og Omland Friluftsråd årsmøterepresentanter

Samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Viken og Innlandet. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Medlemmer:
Liza Franke
Send e-post
Ole Martin Sagengen
Send e-post
John Bisgaard
Send e-post

Randsfjordforbundet

Formål: Ivareta kommunenes interesser:

  1. I forbindelse med gitte og framtidige konsesjoner til disponering av vannføring i Randsfjorden, herunder påse at konsesjonsvilkårene overholdes.
  2. Ved fremme og utøvelse av fiske i Randsfjorden.
  3. Ved sikring for utnytting av Randsfjorden til friluftsformål
  4. Ved å fremme tiltak for å hindre forurensing av Randsfjorden.

Medlemmer:
Ole Martin Sagengen (A)
Lisbeth Fremstad (SV)

 

Observatør i Hadeland og Ringerike avfallsselskap

På generalforsamlingen skal hver kommune være representert med ordfører eller den han bemyndiger og en observatør som velges fra ett av partiene som ikke står bak valget av ordfører. Observatøren har talerett.

Observatør fra Jevnaker:
Lennert Hug

 

Stiftelsen Kistefos-museet

Ett medlem med varamedlem utpekes av Jevnaker kommune.

Medlem:
Berit Brørby (A)
Varamedlem:
Tommy Lafton (SV)

KS fylkesmøte

KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og nyskapende kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Representanter:
Morten Lafton (A/SV)
Vibecke Olsen (H/SP)

Vararepresentanter:
Kristine Belsby (A/SV)
Synne Brørby Munkerud (A/SV)
Harald Antonsen (H/SP)
Geir Olsen (H/SP)

Innlandet Revisjon IKS – representantskapet

Innlandet Revisjon har som oppgave å utføre revisjon i kommuner- Interkommunalt selskap. Ordføreren deltar på representantskapsmøte