Hvis du ønsker å klage

Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig:

  • Primærareal (P-areal)
  • Byggeår
  • Boligtype

Ønsker du å klage på boligverdien eller boligopplysningene som ligger til grunn for beregning av boligverdien, må du sende klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Klagefrist er seks uker fra skatteseddel/faktura ble sendt ut. 

Mer informasjon om klagemuligheter vedrørende Skatteetatens boligverdi finner du på hos Skatteetaten her.

Klager som gjelder:

  • andre forhold enn Skatteetatens boligverdier
  • klager på eiendom fastsatt ved kommunal takst (boliger uten boligverdi fra Skatteetaten, fritidseiendom, næring) sendes skriftlig til kommunen innen en frist på seks uker. Vennligst benytt digitalt klageskjema. Disse finner du under «Skjema» lenger ned på denne siden.

Klageprosessen

Klageprosess ved kommunalt fastsatt takst:

  • Eiendomsskattekontoret skriver innstilling og sender den til behandling i sakkyndig takstnemnd.
  • Takstnemnda vurderer klagen. Tas klagen til følge sendes det ut nytt vedtak om eiendomsskatt.
  • Hvis klagen ikke tas til følge, går den videre til klagenemnda for eiendomsskattesaker. 

Takstnemnda og klagenemnda kan se på alle sider ved taksten. Det betyr at resultatet av klagebehandlingen kan bli både til fordel og ulempe for den som klager.

Det er viktig å være klar over at selv om det fremmes klage, må eiendomsskatten betales innen forfall. Evt. ettergitt beløp vil bli tilbakebetalt.