Taksering av næringseiendommer

Takseringen gjøres ut fra sjablong hvor det fastsettes en kvadratmeterverdi som justeres for tilstand og beliggenhet. Normal tomteverdi i området tillegges.

  • For eiendommer som i utgangspunktet er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 og 7, men som delvis benyttes til formål som medfører skatteplikt, skal den delen av bebyggelsen med tilhørende nødvendig uteareal takseres i samsvar med disse retningslinjene.
     
  • Ubebygde næringstomter takseres basert på størrelsen av tomten, og vil ikke bli besiktiget.

Tidligere verk og bruk


Fra og med 2019 ble produksjonsutstyr og –installasjoner (også benevnt maskiner) tatt ut av eiendomsskattegrunnlaget. Endringen innebar at kategorien verk og bruk opphørte fra samme tidspunkt. Eiendommer i denne kategorien, ble fra 2019 ansett som næringseiendom. 

Det følger av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 at det eiendomsskattegrunnlaget som faller bort med de nye reglene, skal fases ut gradvis. Det skal beregnes et særskilt eiendomsskattegrunnlag som trappes ned med en sjuendedel hvert år i overgangsperioden frem til og med skatteåret 2024. Det særskilte grunnlaget er differansen mellom grunnlaget for 2018 og 2019. Det vil si at den ikke skal omfatte produksjonsutstyr og –installasjoner. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem-syvendedeler i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

Ved omtaksering/retaksering i forbindelse med innføring av nye avgrensnings- og verdsettelsesregler skal takseringen baseres på verdinivået ved siste alminnelige taksering. Det vil si at også skatten for 2023 må baseres på verdinivået fra siste alminnelige taksering. Evt. nye eiendommer som kommer til i løpet av tiårsperioden (ved utbygging eller ved overgang til et mer omfattende utskrivingsalternativ), skal takseringen av disse baseres på verdinivået ved siste alminnelige taksering, dvs 2015.

Det er gjort unntak for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg som med et fellesbegrep kan kalles energianlegg. Energianlegg er skilt ut som en egen eiendomsgruppe i loven, og slike anlegg omfattes ikke av endringene, jfr. § 4, 2. ledd fjerde og femte setning.