Rammer og retningslinjer

Dokumentet omfatter rammer og retningslinjer som takstnemnda har fastsatt og som besiktigelsesmedarbeiderne skal holde seg innenfor ved taksering. Retningslinjene for bruk av indre faktorer omfatter forhold på eiendommen mens ytre faktorer omfatter forhold rundt eiendommen. I takseringen av boligeiendommer (boliger der skatteetatens formuesgrunnlag ikke foreligger), fritidsboliger og våningshus og andre hus på landbrukseiendommer benyttes sjablongverdier, ulike faktorer (som tilstand, standard, beliggenhet og opparbeidelse m.m.). For fritidsboliger er det fastsatt soneinndeling (2 soner).

Last ned dokumentet.

Eiendomsskattevedtekter

Kommunestyret har i sak 8/14 den 19.02.2014 fastsatt eiendomsskattevedtekter som omhandler regler for valg av medlemmer og varamedlemmer til sakkyndig nemnd. Nemnda skal forberede og gjennomføre taksering, omtaksering og særskilt taksering, klage, klagebehandling og omgjøring.

 

Last ned dokumentet