Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 finner du her.

Betalingsvedtekter Jevnaker kirkelige fellesråd

Betalingsvedtekene for Jevnker kirkelige fellesråd finner du her

Budsjett 2024, økonomi- og handlingsplan 2024–2027

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene Jevnaker kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

 

Energi- og klimaplan 2018-2022

I Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene stilles det krav om at alle kommuner skal utarbeide en plan for reduksjon av klimagasser og mer effektiv energibruk. Energi- og klimaplan for Jevnaker 2018-2022 er Jevnaker kommunes andre energi- og klimaplan, og er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende regionalt samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker.

Les hele Energi-og klimaplanen.

Handlingsplan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme 2021-2023

Med denne lokale handlingsplanen ønsker Politirådet i Ringerike, Hole og Jevnaker kommune å styrke og videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Målet er å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Rekrutteringen til voldelig ekstremisme, ekstreme miljøer skal reduseres. Skal kommunene være et trygt sted å bo kreves det målrettet forebygging. Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune og Sør-øst politidistrikt legger med denne planen opp til en bred forebyggende dugnad sammen med andre statlige instanser, private og frivillige aktører og det sivile samfunnet forøvrig.

Med dette skal innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme forsterkes mot alle former for ekstremisme. Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem
med tiltak som virker.

Planen finner du her

Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2022-2025

Noen barn, unge, voksne og eldre blir utsatt for vold fra mennesker som skulle gitt dem trygghet. Mange er redde der de skulle være trygge – i familien.
Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg, fri for vold.
Denne handlingsplanen skal styrke den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er ekstra vanskelig å oppdage. Derfor er det en målsetning at handlingsplanen skal bidra til å skape en kultur for å bry seg med og å bry seg om, slik at vi sammen klarer å stoppe volden og hindre at ny vold oppstår.

Planen ble vedetatt i kommunestyret 24.02.22. 

Du kan lese planen her: Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og en arealdel.

Planene finner du her

Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur 2022-2025

Kommunestyret har vedtatt en kvalitetsplan for Oppvekst og kultur. Planen har fire utviklingsområder: Lærende organisasjon, inkluderende miljø, tidlig innsats og helsefremmende møteplasser. Planen finner du her.

Det kreves en hel landsby for å sikre en god barndom og ungdom for alle på Jevnaker

Derfor trenger vi også deg på laget! 

Kvalitetsplanen for Oppvekst og Kultur har som hovedmål at alle barn og unge skal oppleve å høre til.

Strategisk plan helse og omsorg 2022-2023

Strategisk plan Helse og omsorg 2022-2023 er en enkel revidering av planen som ble vedtatt 22.06.2017. I løpet av 2022 skal det utarbeides en kvalitetsplan for Helse og omsorg, med bred involvering i tjenestene, brukerråd og politisk. Kvalitetsplanen vil da erstatte strategisk plan.

Hele planen kan du lese her.

Les også Folhelseoversikten
Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen - og over positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha oversikt er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften), forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Folkehelseoversikten Jevnaker 2020 finner du her.

Strategisk plan for inkludering av flyktninger og innvandrere 2024-2027

Planen ble vedtatt av kommunestyret 14.12.23.

Planen finner du her

Veteranplan

Jevnaker kommunen ønsker å være en god kommune å bo i og en god vertskommune for Forsvaret og andre organer. Vi ønsker å vise anerkjennelse og forståelse for veteraners og familiers situasjon.

Forsvaret har gjennom mange år hatt stor aktivitet i Ringeriksregionen og har vært en stor arbeidsgiver. Mange i befolkningen har vært tilknyttet Forsvaret – som militær-, sivilt ansatt eller familie. I dag er det ikke så mange militære arbeidsplasser lokalisert i vårt område, men det er fortsatt en del som pendler til Oslo regionen og Sessvoll/Gardermoen.

Den første veteranplanen for Jevnaker kommune ble vedtatt i veteranplan i april 2021. Senere startet et arbeid med felles veteranplan for ringeriksregionen. Denne ble vedtatt og lansert i 2023.

Målet med planen er å styrke rutiner for oppfølging av den enkelte veteran og deres familier. Samtidig er det viktig å invitere til at den kunnskap og erfaring som veteraner har, kan bli benyttet til det beste for lokalsamfunnene.

Begrepet «veteran» favner både personer som deltok i hjemlige operasjoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonale operasjoner, inkludert fredsbevarende eller fredsopprettende oppdrag, fra andre verdenskrig og fram til i dag. De som har vært i utenlandsoppdrag for politiet og Utenriksdepartementet i regi av Forsvaret, regnes også som veteraner.

Du kan laste ned veteranplanen for Ringeriksregionen i pdf-format ved å trykke her

SLT i Jevnaker kommune. Handlingsplan 2022-2025

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Hensikten er å forebygge rus og kriminalitet ved å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, identifisere problemområder og sette inn målrettede tiltak for å forebygge risikofaktorer for rus og kriminalitet. Videre er målet å legge til rette for samordning av tjenester, slik at rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom blir samkjørt og målrettet. Veiledning skal baseres på identifiserte risikoområder, slik at ungdom kan ta informerte valg.

Planen er vedtatt av kommunestyret og kan leses i sin helhet her.