Områderegulering

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken, og dekker ofte større områder enn detaljregulering

Detaljregulering

Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering, som er et mer detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.