Om barnehagen

Samsmoen barnehage ligger i utkanten av Furumoen byggefelt.  Vi har en beliggenhet med kort avstand til skog og mark, et flott uteareal både utenfor og innenfor gjerdet, som innbyr til fysisk aktivitet, lek og moro.

 Tid til lek skal ha høy prioritet hos oss.  Lek er barns læringsarena nr. 1 og lekens egenverdi skal anerkjennes. Alle barn skal ha mulighet til å delta i lek og sosialt samspill. Relasjoner og inkludering er sentrale temaer i vårt arbeid, noe som gjenspeiles i vårt verdigrunnlag. 

Åpningstider

Samsmoen har åpent fra klokka 07.15-16.45.

Dagsrytme og rutiner

07.15 Barnehagen åpner 

07.15-09.00  Frokost på kjøkkenet

07.15-09.30 Frilek på huset

09.30-10.00 Oppstart grupper/utegruppen går ut
tilrettelagte aktiviteter/frilek, utelek

11.00-12.00 Lunsj

12.00-14.00 Utelek/soving

14.00-14.45 Ettermiddagsmåltid, frukt/grønnsaker
og knekkebrød

14.45-16.45 Frilek, opprydding,

16.45: Barnehagen stenger

Årsplan

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen.

Årsplan Samsmoen barnehage 2022-2023

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en trafikksikker kommune.

Det gir ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre vil risikoen bli mindre. 

Samsmoen barnehage har utformet et dokument, Samsmoen barnehage = trafikksikker barnehage hvor kriterier, barnehagens dokumenter, det pedagogiske arbeidet og foreldrerollen i arbeidet med trafikksikkerhet tas opp.